การสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์คณาจารย์ บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เอกสารประกอบการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงกำหนดการในการดำเนินการสรรหาฯ

เอกสารประกอบการสรรหาคณบดีฯ : https://kku.world/2nyo7

เอกสารรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อ : https://kku.world/mno9o