Universitas Lambung Mangurat ประเทศอินโดนีเซีย เข้าพบคณบดี สร้างความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัย Universitas Lambung Mangurat นำโดย Dr. M. Bakhriansyah คณบดีคณะแพทย์และทีมอีก 7 คน เข้าพบ ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อพูดคุยปรึกษาหารือถึงความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ในด้าน “Clinic for Counseling” หรือเรียกว่า “คลินิกทางด้านจิตวิทยา” การร่วมมือของทั้งสองฝ่ายจะเกิดขึ้นโดยการเปิดหลักสูตรนี้ขึ้นมาเป็นระยะเวลาสั้นๆ ประมาณ 3 เดือน ในช่วงภาคฤดูร้อนเพื่อการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ อีกทั้งยังเป็นหลักสูตรที่จะเปิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กพิเศษหรือมีสุขภาพปัญหาทางจิต

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมถวายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล จังหวัดนครพนม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Read More »