แจ้งกำหนดการสอบ สัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564: สำหรับผู้ที่ผ่านข้อเขียนแล้ว รายชื่อตามประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย

ตามประกาศการสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2564  (รอบที่ 1) โดยมีการสอบข้อเขียนไปแล้วเมื่อ13กพ64

สำหรับผู้ที่ผ่านข้อเขียนจึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่  23/2564  ซึ่งจะประกาศในวันที่ 26 ก.พ.64

คณะศึกษาศาสตร์ ขอแจ้งกำหนดการ และสถานที่จัดสอบสัมภาษณ์

1) ในวันที่ 3 มีนาคม 2564   สอบสัมภาษณ์        ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา    สอบสัมภาษณ์

2) วันเสาร์   6  มีนาคม  2564   สอบสัมภาษณ์    ป.โท-ป.เอก หลักสูตรและการสอน  ,  ป.โท-ป.เอก คณิตศาสตรศึกษา   ,

                                                   ป.โท จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา และ ป.โท การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามกำหนดการ/ห้องสอบ ดังนี้ (เอกสารไฟล์แนบท้าย) 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ คณะศึกษาศาสตร์ มข.  ระดับบัณฑิตศึกษา  

ประจำภาคต้น   ปีการศึกษา 2564

 แบบปกติทั่วไป รอบที่  1

ผู้เข้าสอบรายงานตัว เวลา 08.30-09.00 น.    เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ลำ

ดับ

  ระดับ / สาขาวิชา วันที่สอบสัมภาษณ์ สถานที่คณะศึกษาศาสตร์ มข.

 (ห้องสอบ)

เอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์
1
ป.โท
การบริหารการศึกษา     

แผน  ก   โครงการพิเศษ            (60)

พุธ 3 มี.ค. 2564 รายงานตัว ณ หน้าห้องสอบฯ

ห้องสัมภาษณ์     1412    (ชั้น 4)

แบบ บว.3, บว.4 และ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

(ถ้ามี วุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

นำหลักฐานและแจ้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ด้วย)

2 ป.เอก
หลักสูตรและการสอน 

แบบ 2.1  โครงการพิเศษ            (3)

แบบ 2.2  โครงการพิเศษ            (2)

เสาร์ 6 มี.ค.2564 รายงานตัว ณ ห้องวิชาการ  (ชั้น 1)

ห้องสัมภาษณ์    1518  (ชั้น 5)

ส่งเค้าโครงวิจัย 1 เรื่อง   แบบ บว.3   และ   บว.4

ภายในวันที่ 2 มี.ค. 2564

ได้ทาง E-Mail :  ARIYAPORN@KKU.AC.TH

หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่: ดร.อริยพร   คุโรดะ

3 ป.เอก คณิตศาสตรศึกษา

แบบ 2.1  ภาคปกติ                   (3)

เสาร์ 6 มี.ค.2564 รายงานตัว ณ ห้องวิชาการ  (ชั้น 1)

ห้องสัมภาษณ์     1367   (ชั้น 3)

ส่งเอกสารในวันสอบฯ

ป.เอก :  ส่งเค้าโครงวิจัย 1 เรื่อง แบบ บว.3  และ บว.4

4
ป.โท
คณิตศาสตรศึกษา

แบบ 1   โครงการพิเศษ              (9)

แบบ 2   ภาคปกติ                     (8)

ป.โท  :  ส่ง แบบ บว.3    และ   บว.4   ส่งในวันสอบฯ

สำหรับผู้เข้าสอบทางออนไลน์   สามารถส่งทางE-Mail :  SAMPAN@KKU.AC.TH,   CHANGSRI_CRME@KKU.AC.THNISABO@KKU.AC.TH,  และ NATTNAM@KKU.AC.TH

ลำ

ดับ

  ระดับ / สาขาวิชา วันที่สอบสัมภาษณ์ สถานที่คณะศึกษาศาสตร์ มข.

 (ห้องสอบ)

เอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์
5
ป.โท
หลักสูตรและการสอน เสาร์ 6 มี.ค.2564 รายงานตัว ณ ห้องวิชาการ  (ชั้น 1) แบบ  บว. 3  และ  บว.4

(ถ้ามี วุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู           นำหลักฐานแสดงต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ด้วย)

กลุ่ม การสอนภาษาไทย                   (13) ห้องสัมภาษณ์     1303      (ชั้น 3)
กลุ่ม การสอนสังคมศึกษา                   (8) ห้องสัมภาษณ์     1301      (ชั้น 3)
กลุ่ม การสอนการงานอาชีพ                (2)
กลุ่ม การสอนภาษาอังกฤษ                 (7) ห้องสัมภาษณ์     1315      (ชั้น 3)
กลุ่ม การสอนศิลปะ                         (5) ห้องสัมภาษณ์     1530      (ชั้น 5)
กลุ่ม การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา      (3) ห้องสัมภาษณ์     1255      (ชั้น 2)
6 ป.โท จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา

วิชาเอก จิตวิทยาการศึกษาฯ               (3)

วิชาเอก การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม       (9)

เสาร์ 6 มี.ค.2564 รายงานตัว ณ ห้องวิชาการ  (ชั้น 1)

ห้องสัมภาษณ์     1561      (ชั้น 5)

แบบ  บว. 3,  บว.4  และ

(ถ้ามี) วุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

 

ลำ

ดับ

  ระดับ / สาขาวิชา วันที่สอบ ห้องสอบออนไลน์

 

เอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์
7
ป.โท
การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(17) เสาร์ 6 มี.ค.2564

เข้าสอบรายงานตัว เวลา 8.00-09.00 น.

เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น.

เป็นต้นไป

 

ห้องสอบออนไลน์

Join Zoom Meeting

 

HTTPS://KKU.WORLD/7O-BV

Meeting ID:   978 6447 7193        Passcode:    l22xLTX0HF

แบบ  บว. 3 และ  บว.4

โดยผู้เข้าสอบฯแสดงเอกสาร  บว. 3 และ บว.4

ในห้องสอบออนไลน์ และส่งเอกสารทางไปรษณีย์

มายัง งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2564 โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก

กลุ่ม 1 การสอนคณิตศาสตร์            (1)
กลุ่ม 1 การสอนเคมี                      (2)
กลุ่ม 1 การสอนชีววิทยา                 (1)
กลุ่ม 1 การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป     (3)
กลุ่ม 2 การสอนคณิตศาสตร์            (3)
กลุ่ม 2 การสอนเคมี                      (3)
กลุ่ม 2 การสอนชีววิทยา                 (1)
กลุ่ม 2 การสอนคอมพิวเตอร์            (1)
กลุ่ม 2 การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป     (2)
  1. ไฟล์เอกสารแบบ 1

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมถวายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล จังหวัดนครพนม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Read More »