ศึกษาศาสตร์ มข. จัดประชุมระดมสมองเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การปรับแผนยุทธศาสตร์ให้ตอบรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 4.0

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร จัดประชุมวางแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะศึกษาศาสตร์ และการบรรยายพิเศษ “ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 4.0: ฉากทัศน์ใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น” วิทยากรโดย ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่นและประธานคณะทำงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 4.0 โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารคณะฯ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าส่วนงาน และคณาจารย์รวมทั้งบุคลากรที่สนใจ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการรับฟังปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะศึกษาศาสตร์ ที่เป็นผลมาจากปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวกับ Global Trend ในมิติต่างๆ เช่น ดิจิทัลเทคโนโลยี เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และ IOT ระบบเศรษฐกิจโลกยุคดิจิทัล การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิติของคนในสังคมดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมทั้งฉายภาพฉากทัศน์ที่สำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอันเกิดจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ของคณะทำงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 4.0 ผลดังกล่าวนำมาซึ่งการพัฒนาทางการศึกษาอย่างก้าวกระโดด ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสถาบันที่ต้องปรับตัว เพื่อสอดรับการใช้วิถีชีวิตแบบใหม่ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ร่วมถึงการคาดการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จะเกิดขึ้นใน 20ปี และแนวทางยุทธศาสตร์การบริหารงานและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ช่วงท้ายของการประชุมสัมมนาเปิดโอกาสให้มีการระดมสมอง แลกเปลี่ยนและซักถาม โดยคณะศึกษาศาสตร์พร้อมนำแนวทางไปปรับปรุงแผนยุทธของคณะฯ ให้ตอบยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4.0 เพื่อพลิกโฉมสู่การเป็นสถาบันชั้นนำทางด้านการศึกษา/ครุศึกษาของชาติและภูมิภาคต่อไป