ศึกษาศาสตร์ มข. จัด”ค่ายครูรักษ์ถิ่น” นศ.โครงการทุน กสศ. รุ่นที่ 5 ผลิตครูวิชาชีพคืนชุมชน มุ่งพัฒนาการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ สู่สังคมที่ยั่งยืน

6 มิถุนายน 2567 – คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดกิจกรรม “โครงการครูรักษ์ถิ่น รุ่นที่ 5” โดยจัดกิจกรรม “ค่ายครูรักษ์ถิ่น” และ “พิธีลงนามสัญญารับทุนโครงการครูรักษ์ถิ่น” สร้างครูวิชาชีพกลับคืนสู่บ้านเกิดมุ่งเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ได้รับเกียรติ รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และ รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.พิศมัย รัตนโรจน์สกุล ผู้จัดการโครงการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปกครอง ร่วมในพิธี

รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี ประธานในพิธี กล่าวว่า “กิจกรรมการลงนามสัญญารับทุนการศึกษาและค่ายเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน “โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น)” ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและผู้ปกครองของนักศึกษาที่ได้ผ่านการคัดเลือกตามกระบวนการคัดกรอง คัดเลือกของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจนมั่นใจได้ว่านักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติของความเป็นครูและมีจิตวิญญาณความเป็นครูที่จะกลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตน ขอให้นักศึกษาจงภูมิใจที่ได้รับการคัดเลือก และให้นักศึกษาปฏิบัติตนตามข้อตกลงในสัญญารับทุนการศึกษาและตามระเบียบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น”

รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า “โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชนบ้านเกิด โดยความร่วมมือของ 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงศึกษธิการ (ศธ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (คุรุสภา) และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ซึ่งทั้ง 6 หน่วยงานนี้ได้จัดทำโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา สำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อพัฒนาครูรุ่นใหม่ให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และทำให้ระบบการศึกษาของประเทศไทยเป็นระบบที่มีคุณภาพ ซึ่งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจะสนับสนุนเงินทุนการศึกษาแก่ผู้รับทุนเป็นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าครองชีพ ค่าตำราและค่าอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา วิชาเอกคู่ปฐมวัยและประถมศึกษา จำนวน 35 คน จนผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด และจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูในโรงเรียนปลายทาง ซึ่งเป็นโรงเรียนในชุมชนภูมิลำเนาของตนเอง”

โครงการครูรักษ์ถิ่น เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) มุ่งเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ที่จะลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยส่งเสริมให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพพร้อมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้พร้อมสำหรับการประกอบอาชีพครู สามารถนำความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่ได้ไปพัฒนาชุมชนของตนเอง