ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

14 มิถุนายน 2567 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาใหม่

รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า “สำหรับนักศึกษาใหม่คณะศึกษาศาสตร์ทุกคน ในวันนี้ถือเป็นการเริ่มต้นชีวิตของการเป็นนักศึกษาอย่างสมบูรณ์ ขอให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่ ซึ่งบทบาทของคณะศึกษาศาสตร์จะมีหน้าที่ในการให้การศึกษา บ่มเพาะ สร้างบัณฑิต และพัฒนาองค์ความรู้ให้กับนักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะเป็นบัณฑิตที่มีทั้ง วิทยา จริยา และปัญญา คณะศึกษาศาสตร์พร้อมที่จะสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruptive Technology สร้างคุณธรรม จริยธรรม มีสำนึกที่ดีต่อสังคม เพื่อก้าวไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน องค์กร และพร้อมเข้าสู่การปรับตัวในยุคของ Education Transformation”

ภายในงานมีการบรรยายแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้

“Future Undergraduate” โดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร มุ่งเน้นการฉายภาพของการเป็น Innovative Teacher พร้อมมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูและมีทักษะในยุคดิจิตอลและ Ai Competency

“การบริหารจัดการเรียนรู้ระดับปริญญาตรี” โดย รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ อธิบายเกี่ยวกับระบบการจัดการเรียนรู้ หลักสูตร วิธีการวัดผลและประเมินผล

“การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาวิชาชีพครู และทุนการศึกษาพร้อมทั้งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้” โดย รศ.ดร.วายุ กาญจนศร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักศึกษาวิชาชีพครู ทุนการศึกษา และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

กิจกรรมปฐมนิเทศในครั้งนี้บรรยากาศเป็นไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นที่ได้รับการต้อนรับจากคณาจารย์ และรุ่นพี่ มุ่งหวังให้นักศึกษาใหม่ได้รับแรงบันดาลใจในการศึกษาเล่าเรียน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรม พร้อมเป็นครูที่มีคุณภาพในยุคดิจิทัลต่อไป