กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีการศึกษา 2564

Read More

ประชุมเตรียมความพร้อม พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้ Flipped Classroom

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การพลิกโฉมการจัดการเรียนรู้กระบวนทัศน์ใหม่ทางศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ด้วย Flipped Classroom” ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวเปิดการอบรม พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะฯ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมอบรม โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร และ ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ หัวหน้าส่วนงานการจัดการความรู้ด้านเทคนิค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรในการบรรยายอบรม ซึ่งการอบรมในครั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการปรับการจัดการเรียนการสอนแบบกระบวนทัศน์ใหม่ที่ตอบสนองผู้เรียนยุคใหม่ที่มีพฤติกรรมการเรียนรู้แตกต่างไปจากเดิมปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วตามกระแสสังคมและเศรษฐกิจ อีกทั้งเพื่อสร้างว่าที่คุณครูภายใต้การผลิตของคณะศึกษาศาสตร์ให้เป็นครูผู้ที่พร้อมสู่การพลิกโฉมการเรียนรู้วิถีใหม่ พร้อมอัปเดตข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีด้านการศึกษา ร่วมถึง EduLearn ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ที่พัฒนาโดยทีมวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ ที่จะช่วยจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่ที่จะเป็นประโยชน์แก่คณาจารย์ร่วมถึงครูโรงเรียนสาธิตฯ ในการพัฒนาการออกแบบการเรียนการสอนในชั้นเรียนต่อไป

Read More

นักวิจัย มข.คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย สาขาการศึกษา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

คณาจารย์นักวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายในงานวันนักประดิษฐ์  ซึ่งจัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ผลงานวิจัยโดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร (ผู้แทนรับรางวัล) รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ อาจารย์ ดร.ปารย์พิชชา ก้านจักร อาจารย์ประจำสาขาบริหารการศึกษา และ นายแพทย์วรานนท์ มั่นคง คณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เกมดิจิทัลแบบบูรณาการโดยใช้โมเดลและสมองเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน ”  (The Development of Digital Game-Based Learning Media Integrated Model – Based and Brain – Based Learning to Enhance Student Problem Solving)”  คว้ารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย…

Read More

มข.ผนึก ประเทศรัสเซีย จัด Math Festival ครั้งที่ 2 สร้างแรงบัลดาลใจการเรียนคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับประเทศรัสเซีย จัดกิจกรรม“Mathematics Festival ครั้งที่ 2” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับประเทศรัสเซีย  จัดกิจกรรม “Mathematics Festival ครั้งที่ 2” นำโดย ผศ.ดร.นฤมล ช่างศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวต้อนรับ โดยมี รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เมื่อวันเสาร์ ที่ 19 ธันวาคม 2563  ที่ผ่านมา ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในงานมีคณาจารย์  นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน แบ่งเป็น นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่…

Read More

12 พ.ย.63 โรงเรียนสาธิต ม.ขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) คว้ารางวัล Science Show ระดับประเทศ

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2563 เวลา 08.00-08.30 น. : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) แสดงความยินดีกับทีม Science Show ทั้ง 2 ทีม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ในการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) จังหวัดกรุงเทพมหานคร และ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามลำดับ วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา…

Read More

The International Conference on Educational Research (ICER) 2020

Please be invite! We're pleased to welcome the academic researchers from all over the world today to submit your papers in The 13th International Conference on Educational Research (ICER2020) "Building Learning Revolution for School Improvement in Digital Era" We are also proud to bring you an opportunity to meet with some of special keynote speaker.…

Read More

มข.จับมือ จังหวัดขอนแก่น ภาคีสาธารณสุข สร้างหลักสูตร เยาวชน ตัดวงจร พยาธิใบไม้ตับมะเร็งท่อน้ำดี บ้านแฮด บ้านไผ่ ต้นแบบอำเภอนำร่อง

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี และ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอบ้านแฮด คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอบ้านไผ่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ในการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในอำเภอบ้านแฮดและอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายวรทัศน์  ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ศาสตราจารย์ ดร.มนชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหารตัวแทนหน่วยงาน ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน  ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ พัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในอำเภอบ้านแฮดและอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ให้เกิดการนำหลักสูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปใช้ในโรงเรียน และ เป็นการสร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือการแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในมิติการสร้างความรอบรู้โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในเด็ก เยาวชน  และ ระดับองค์กร นายวรทัศน์  ธุลีจันทร์…

Read More

คณะศึกษาศาสตร์ขอแสดงความยินกับ รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ที่ได้รับทุนวิจัยจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะศึกษาศาสตร์ขอแสดงความยินกับ รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ที่ได้รับทุนวิจัยจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โครงการวิจัยดังกล่าว คือ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีแบบปรับเหมาะสำหรับการทดสอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและทักษะการรู้ดิจิทัลของครูและผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็น 1 ใน 9 โครงการที่ได้รับการอนุมัติในครั้งนี้ ถือเป็นอีกโครงการวิจัยที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ของคณะที่เน้นนวัตกรรมการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ

Read More

ศึกษาศาสตร์เตรียมนวัตกรรม Virtual Classroom แพลตฟอร์มสำหรับการเรียนการสอนดิจิทัลมุ่งตอบโจทย์การเรียนการสอนวิถีใหม่

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Teaching and Learning in New Normal for Education” การใช้งาน “EduLearn” ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ LMS (Learning Management Solution) ระหว่างวันที่ 19 และ 21 พฤษภาคม 2563 ณ ห้อง ED-TEAL ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวเปิดการอบรม และ รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร และ ทีมวิจัย เป็นวิทยากร รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า “ระบบ EduLearn เป็นระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ที่พัฒนาโดยทีมนักวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร เป็นหัวหน้าทีมวิจัย ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ได้นำระบบนี้มาเตรียมความพร้อมเพื่อรับกับสถานการณ์โควิด-19 ที่คาดการณ์ไม่ได้ในปัจจุบัน ถือเป็นระบบที่ผนวกแผนการสอน สถานการณ์ปัญหา รวมถึงสื่อหรือแหล่งข้อมูลให้ใช้งานแบบออนไลน์และง่ายต่อคณาจารย์ผู้สอน ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหา และยังสามารถสร้างกลุ่มการเรียนรู้แบบย่อยในชั้นเรียนได้อีกด้วย ถึงแม้ว่าในอานาคตสถานการณ์โควิด…

Read More

Workshop อบรม การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 คณะศึกษาศาสตร์ โดยฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ จัด Workshop อบรม การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา “ลิขสิทธิ์ : ตำรา หนังสือ โปรแกรมคอมพิวแตอร์ งานจิตรกรรม ดนตรีกรรม ฯลฯ และ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์” โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดการอบรม และมี คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร โดยการอบรมในครั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงรุก เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีผลงานที่ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น ให้เป็นที่ยอมรับทางวิชาการให้เกิดการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

Read More

คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและคณะทำงาน เข้าเยี่ยมชมการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และผลิตภัณฑ์ของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 14.00-16.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและคณะทำงาน เข้าเยี่ยมชมการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และผลิตภัณฑ์ของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับและนำชมสิ่งประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ ดังนี้ 1. รถตัดหญ้าและพ่นยาที่ควบคุมระบบด้วยรีโมทคอนโทรล (Prototype#1) 2. ตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแบบหัวพ่นหมอกระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติ (Prototype#2) 3. เครื่องตัดโฟมด้วยระบบดิจิทัล 4. ผลิตภัณฑ์เซรามิค จากการเยี่ยมชมครังนี้ ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ ได้กล่าวชื่นชมนักเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา คณาจารย์และผู้บริหาร ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมจากการเรียนการสอนและงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ หล่อหลอมนักเรียนต้นแบบให้มีอัตลักษณ์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม

Read More