ศึกษาศาสตร์ มข. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ EdPEx กับ ศิลปกรรมศาสตร์ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

4 เมษายน 2567 – คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ "EdPEx 300 : แชร์ประสบการณ์ สู่ความเป็นเลิศ" เชิญคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. โดยมี ผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีศิลปกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.วิจิตร วินทะไชย รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การเข้ารับการตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ในระดับ 300 ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดองค์ความรู้ และสร้างความมั่นใจให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนของคณะศึกษาศาสตร์ ในการเตรียมรับการประเมิน Site Visit EdPEx 300 สู่เป้าหมายความเป็นเลิศต่อไป

Read More

ศึกษาศาตร์ ร่วมหารือ บพค. และนานมีบุ๊คส์ หาแนวทางพัฒนาส่งเสริมด้านการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์ โดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ และ ผู้บริหาร สำนักงานหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) มี รศ.ดร.รินา ภัทรมานนท์ ประธานคณะประสานงานคลัสเตอร์ Frontier Technology และ คุณจตุรภรณ์ โชคภูเขียว ประธานคณะประสานงานคลัสเตอร์ Frontier SHA/AI และ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ได้ร่วมกันหารือแนวทางพัฒนาความร่วมมือที่จะส่งเสริมและพัฒนาทักษะแห่งอนาคตสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระดับประถมวัยและปฐมศึกษา โดยเน้นที่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้ คณะศึกษาศาสตร์มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทักษะและความสามารถของนักเรียนเพื่อเตรียมพร้อมให้พวกเขาเป็นผู้นำและผู้ประกอบการของอนาคต โดยมุ่งหวังที่นำแนวทางและกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อเรียนรู้และเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะและความรู้ต่างๆ ที่จะมีประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมในอนาคต

Read More

คณะศึกษาศาสตร์ จัดการปฐมนิเทศเพื่อต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศ ภายใต้โครงการ SEA-Teacher Project 2024

คณะศึกษาศาสตร์ จัดการปฐมนิเทศเพื่อต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศ ภายใต้โครงการ SEA-Teacher Project 2024 ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยในชาติสมาชิก SEAMEO ได้แก่ University of Tsukuba (UT) ประเทศญี่ปุ่น, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ประเทศอินโดนีเซีย และ College of Education, Central Luzon State University (CLSU) ประเทศฟิลิปปินส์ โดยได้รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกประสบการ์สอน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 - 5 มีนาคม 2567 จำนวน 6 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา…

Read More

ศึกษาศาสตร์ คุย บพค. หาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมประชุมหารือ ประเด็นการแสวงหาความร่วมมือกำลังคนของประเทศไทยร่วมกับสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร. อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมหารือกับ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รินา ภัทรมานนท์ ประธานคณะประสานงานคลัสเตอร์ด้านการวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research) บพค. นางสาวจตุรภรณ์ โชคภูเขียว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะประสานงานคลัสเตอร์ บพค. และประธานคณะประสานงานงานวิจัยขั้นแนวหน้าด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ (SHA) และปัญญาประดิษฐ์ (AI/Coding) ประเด็นการวางแนวทางการผลิตและพัฒนาครู ด้วยสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดําเนินการร่วมออกแบบและจัดทํา(ร่าง) ข้อเสนอหลักสูตร HE Sandbox เพื่อการผลิตบัณฑิตครูรูปแบบใหม่ และจัดทําเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้การผลักดันโดยคุรุสภา และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเพื่อพัฒนาโรงเรียนภายใต้ การดูแลของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ร่วมกับการพัฒนาและประยุกต์ใช้เครื่องมือทางวิชาการให้กับเครือข่าย การศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Read More

คณะศึกษาศาสตร์ หารือร่วม The Asia Foundation ประเด็น เทคโนโลยีการศึกษา AI

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ หารือร่วมกับ Mr. Thomas Parks ผู้บริหาร The Asia Foundation องค์กรพัฒนาระหว่างประเทศที่ไม่แสวงผลกำไร ซึ่งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในภูมิภาคเอเชียที่มีการพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็ว และสร้างความเป็นผู้นำที่ก้าวล้ำในเอเชีย ร่วมกับ รศ.ดร.รินา ภัทรมานนท์ ประธานคณะประสานงานคลัสเตอร์ด้าน Frontier Research บพค. ในประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โปรเจคการศึกษาเทคโนโลยี AI ของคณะศึกษาศาสตร์ และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทางคณะศึกษาศาสตร์ ได้นำเสนอ AI for building new…

Read More

ศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก 5 มหาวิทยาลัยครูชั้นนำในจีน สร้างความรวมมือด้านการศึกษาเตรียมพร้อมแลกเปลี่ยน นศ.บัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์ รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดี พร้อมด้วย อ.ดร.ณัฐพล มีแก้ว​ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิจัยชั้นแนวหน้าและการต่างประเทศ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้แทนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในการผลิตครูในสาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Prof. Sen Li, Dean of the Faculty of Education in Shaanxi Normal University, Executive Vice President of Shaanxi Teacher Development Research Institute, พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐประชาชนจีนได้แก่ 1) Prof. Tianping Wang, Deputy Director of the Basic Education Research Center, Southwest University 2) Prof. Shu Zhang,…

Read More

ศึกษาศาสตร์เดินเครื่องยกระดับสมรรถนะบุคลากรทุกระดับตอบสนอง Future Education

เมื่อระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์จัดประชุมชี้แจงกรอบสมรรถนะของบุคลากร ครอบคลุมทั้งสายวิชาการระดับคณะสายวิชาการ ระดับโรงเรียนสาธิต สายผู้บริหารระดับต้น กลาง สูง รวมไปถึงสายสนับสนุน ซึ่งกรอบสมรรถนะนี้มาจากการวิเคราะห์การขับเคลื่อนเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ มาตรฐานตำแหน่ง ที่พัฒนาให้สามารถแข่งขันได้ การประชุมครั้งนี้เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง และในช่วงท้ายได้ให้บุคคลากรทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับสมรรถนะที่คณะฯ ได้พัฒนาขึ้น

Read More

ศึกษาศาสตร์ มข. จับมือ SWU จีน พัฒนากำลังคนชั้นสูงทางการศึกษาตอบสนอง Education Disruption

เมื่อระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร พร้อมด้วย รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และ อ.ดร.นฤภรณ์ วุฒิพันธุ์ ประธานหลักสูตรการสอนภาษาจีนฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมสองสถาบันระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ (Southwest University : SWU) ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งการเดินทางไปครั้งนี้ได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในประเด็นสำคัญคือ 1) การจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ไปสังเกตชั้นเรียนและมีประสบการณ์ในโรงเรียนของประเทศจีนเพิ่มมากขึ้น 2) การส่งนักศึกษารุ่นใหม่ที่จะไปเรียนที่จีนตามหลักสูตรใหม่ 3) ที่พักและค่าใช้จ่ายในระหว่างที่ศึกษาที่จีน ซึ่งทาง SWU พร้อมสนับสนุนอย่างเติมที่  ในการนี้ยังได้ประชุมเพื่อสะท้อนผลการเรียนของคณาจารย์และนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ SWU ซึ่งมีผลการเรียนที่ดีและได้รับคำชื่นชมจากคณาจารย์ที่สอน นอกจากนี้คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และคณะ ยังได้ประชุมทวิภาคีกับอีก 2 คณะ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ได้แก่ 1) การประชุมหารือร่วมกับ Prof.Zheyuan Yu คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และ Asst. Prof.…

Read More

ศึกษาศาสตร์เตรียมความพร้อมพัฒนาหลักสูตร ป.ตรีและบัณฑิตศึกษาทั้งระบบสู่มาตรฐาน AUN-QA

เมื่อระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2566 ณ ห้อง ED-TEAL ชั้น 4 หน่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA” หัวข้อ AUN-QA Overview & Gap Analysis วิทยากรโดย รศ.ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการอบรม “AUN-QA Overview & Gap Analysis” เป็นกระบวนการวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับการตรวจประเมินและประเมินคุณภาพของหลักสูตรในมุมมองของ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance), ซึ่งเป็นระบบการประกันคุณภาพสำหรับการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอกในประเทศสมาชิกของ AUN (ASEAN University Network) กระบวนการ “AUN-QA Overview & Gap Analysis” นี้มุ่งเน้นการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของหลักสูตรที่มีในคณะศึกษาศาสตร์โดยเปรียบเทียบระดับคุณภาพของหลักสูตรกับเกณฑ์ AUN-QA และทำการวิเคราะห์ความห่างแตกต่างหรือข้อบกพร่องที่จำเป็นต้องปรับปรุงเพื่อให้คุณภาพของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับมาตรฐาน AUN-QA…

Read More

ศึกษาศาสตร์ มข. หารือ MOU ระดับบัณฑิตศึกษา Shaanxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมหารือข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัย Shaanxi Normal University (陕西师范大学) สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม  รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ รศ.ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ อ.ดร.ณัฐพล มีแก้ว​ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิจัยชั้นแนวหน้าและการต่างประเทศ ผศ.นารีนารถ กลิ่นหอม อาจารย์ประจำสาขาการสอนภาษาจีน อ.ดร.นฤภรณ์ วุฒิพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาการสอนภาษาจีน  การประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และมหาวิทยาลัย Shaanxi Normal University โดยเฉพาะในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และหลักสูตรทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยผู้เข้าร่วมประชุมจาก Faculty of Education, Shaanxi Normal University ได้แก่  Prof. Sen Li (李森) Dean of Faculty of…

Read More

คณะศึกษาศาสตร์หารือสมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์หนุนการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าทั่วประเทศ

รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ให้การต้อนรับ อาจารย์บุญฤทธิ์ สมบัติหลาย นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคม โดยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้นำเสนอนโยบายและทิศทางการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ ขณะที่นายกสมาคมศิษย์เก่าได้นำเสนอถึงการดำเนินการตามพันธกิจของสมาคมฯ ซึ่งได้มีส่วนสนับสนุนกิจกรรมของคณะมาตลอด และพร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะ ผ่านการผสานพลังศิษย์เก่าทุกรุ่น รศ.ดร.อิศรา ก้านจักรกล่าวว่าปัจจุบันคณะของเราก่อนตั้งมาครบ 55 ปี และมีศิษย์เก่ากว่าหมื่นคนซึ่งออกไปปฏิบัติหน้าที่ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ ทั้งเป็นผู้บริหารการศึกษาและครูผู้สอนในทุกระดับ ซึ่งคณะมีแนวคิดที่จะร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าในการพัฒนาศิษย์เก่าในทุกมิติโดยเฉพาะการส่งเสริมความเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (LLL) เสมือนการชาร์จพลังให้ตลอดเวลา นอกจากนี้นายกสมาคมศิษย์เก่าและคณะได้ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์คนที่ 14 และยังเป็นศิษย์เก่าของคณะศึกษาศาสตร์อีกด้วย

Read More