ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

14 มิถุนายน 2567 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาใหม่ รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า “สำหรับนักศึกษาใหม่คณะศึกษาศาสตร์ทุกคน ในวันนี้ถือเป็นการเริ่มต้นชีวิตของการเป็นนักศึกษาอย่างสมบูรณ์ ขอให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่ ซึ่งบทบาทของคณะศึกษาศาสตร์จะมีหน้าที่ในการให้การศึกษา บ่มเพาะ สร้างบัณฑิต และพัฒนาองค์ความรู้ให้กับนักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะเป็นบัณฑิตที่มีทั้ง วิทยา จริยา และปัญญา คณะศึกษาศาสตร์พร้อมที่จะสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruptive Technology สร้างคุณธรรม จริยธรรม มีสำนึกที่ดีต่อสังคม เพื่อก้าวไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน องค์กร และพร้อมเข้าสู่การปรับตัวในยุคของ Education Transformation” ภายในงานมีการบรรยายแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้ “Future Undergraduate” โดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร…

Read More

คณะศึกษาศาสตร์ มข. เปิดตัว “ครูพร้อม” แพลตฟอร์ม EDKKU AI CHATBOT : พัฒนาการครั้งสำคัญเพื่อตอบโจทย์การบริการยุคดิจิทัล ผู้ช่วยอัจฉริยะ ตอบทุกคำถามด้านการศึกษา

ในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในหลากหลายแง่มุมของชีวิต การศึกษาถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ AI นำเสนอศักยภาพในการยกระดับการบริการและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะศึกษาศาสตร์ มข. ตระหนักถึงความสำคัญนี้ จึงริเริ่มพัฒนาแพลตฟอร์ม “ครูพร้อม” EDKKU AI CHATBOT เพื่อเป็นเครื่องมืออัจฉริยะที่ช่วยให้การสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูลของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้ใช้งานทั่วไป ราบรื่น สะดวก รวดเร็ว และแม่นยำยิ่งขึ้น จุดเริ่มต้นของการพัฒนา “ครูพร้อม” EDKKU AI CHATBOT เกิดจากการเล็งเห็นปัญหาที่มีอยู่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีจำนวนนักศึกษาจำนวนมาก แต่เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ให้บริการข้อมูลและตอบคำถามมีจำกัด ส่งผลให้การบริการไม่ทั่วถึง และเวลาในการให้บริการก็จำกัดเฉพาะเวลาทำการ จึงได้ประชุมระดมสมองร่วมกันของทั้งบุคลากรและผู้บริหารคณะฯเพื่อวิเคราะห์สาเหตุ และค้นหาแนวทางแก้ไข รองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดี กล่าวว่า คณะฯมีนโยบายสนับสนุนการบูรณาการใช้ AI ร่วมกับงานในแต่ละกระบวนงาน จึงได้นำปัญหาดังกล่าวมาปรึกษาหารือและร่วมมือกันพัฒนา นำทีมโดย อาจารย์ ดร.สามารถ สิงห์มา อาจารย์ประจำสาขาวิชา นวัตกรรมเทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ (ITALS) ได้พัฒนาโมเดล AI ที่ถูกฝึกฝนด้วยข้อมูลต่างๆ…

Read More

ศึกษาศาสตร์ MOU 15 โรงเรียนสังกัด สพป. ขอนแก่น เขต 1 พัฒนาโรงเรียนต้นแบบผ่านโครงการฯ “อ่าน เขียน คิดขั้นสูง” มุ่งสู่ New Isan ตอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

19 พฤษภาคม 2567 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่าน การเขียน การคิดขั้นสูง และการอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่ครูในโรงเรียนเครือข่าย โดยมุ่งหวังพัฒนาครูให้เป็นต้นแบบ นำนวัตกรรมการสอนไปพัฒนาผู้เรียน และขยายผลสู่โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอื่น โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และ รศ.ดร.ดนิตา ดวงวิไล หัวหน้าโครงการฯ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการจากโรงเรียนเครือข่ายจำนวน 15 โรงเรียน ในสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ร่วมในพิธีลงนามฯ และได้รับเกียรติจาก นายขันตรี โสภาพิศ รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น และ นายบุญเย็น โหว่สงคราม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามฯ พัฒนาครูและโรงรียนต้นแบบในโครงการฯ โครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่าน การเขียน การคิดขั้นสูง เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของครูและการพัฒนานวัตกรรม ผ่านกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยครูต้นแบบทุกท่านจะได้รับความรู้…

Read More

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน “KM Show and Share : Good Practice for Best Innovation” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน "KM Show and Share : Good Practice for Best Innovation" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ มข. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น และ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี ผู้แทนผู้บริหารจากหน่วยงานความร่วมมือ อาจารย์ ครู และนักเรียน ร่วมในกิจกรรม…

Read More

ศึกษาศาสตร์ มข. เตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนพร้อมมอบสัญลักษณ์เข็มวิชาชีพครู

1-2 พฤษภาคม 2567 – คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา” และ “มอบเข็มวิชาชีพครู” ประจำปีการศึกษา 2567 มุ่งเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา กว่า 576 คน ที่จะออกฝึกประสบการณ์สอนจริงในสถานศึกษา โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและประธานกล่าวให้โอวาทในกิจกรรมมอบเข็มวิชาชีพครู กิจกรรมปฐมนิเทศ ให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน มีความรู้ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ แนวทางปฏิบัติ และพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการสอน รวมไปถึงสร้างความมั่นใจ ก่อนออกไปฝึกประสบการณ์จริงในสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพครูต่อไป บรรยายโดย รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ผู้อำนวยการศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู พร้อมด้วย รศ.ดร.ดนิตา ดวงวิไล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบริการวิชาการ เลขานุการศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู และ รศ.อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ประธานคณะกรรมการประสานงานรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ข้อปฏิบัติและปฏิทินกิจกรรม รวมไปถึงแนวทางการจัดการกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) บรรยายโดย รศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร เกี่ยวกับแนวทางดำเนินงานการวิจัยในชั้นเรียน เสวนา…

Read More

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพื่อ Up-Skill/Re-Skill 6 ชุดวิชา จำนวน 23 รายวิชา สามารถสะสมเครดิตได้

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพื่อ Up-Skill/Re-Skill 5 ชุดวิชา จำนวน 23 รายวิชา • สะตีมศึกษา สำหรับนักการศึกษา • การออกแบบการสอนดิจิทัลสำหรับนักการศึกษา • ปัญญาประดิษฐ์สำหรับนักการศึกษา • การรู้ดิจิทัลและการสร้างสรรค์นวัตกรรม สำหรับนักการศึกษาแบบสมาร์ท • ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพเพื่อนักการศึกษา

Read More

ศึกษาศาสตร์ ชนะเลิศ การประกวดขบวนแห่พุทธบูชา “บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจำปี 2567

10 เมษายน 2567 – คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมในกิจกรรม “บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจำปี 2567 อนุรักษ์วัฒนธรรมอีสานผ่านงานสงกรานต์ประเพณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ บริเวณคุ้มศิลปวัฒนธรรม (ริมบึงสีฐาน) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้คณะศึกษาศาสตร์ โดยสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ได้จัดขบวนวัฒนธรรมร่วมในกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร โดยมี ผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร รศ.ดร.วายุ กาญจนศร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร การสื่อสารและชุมชนสัมพันธ์ ผศ.ดร.ณัฐพล มีแก้ว​ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิจัยชั้นแนวหน้าและการต่างประเทศ ดร.ชัชวาล หนองนา ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ ภายในงานได้มี การประกวดขบวนแห่พุทธบูชา การประกวดนางสังขาร การประกวดตบประทาย (ก่อเจดีย์ทราย) พิธีสรงน้ำพระ พิธีตักบาตรดอกไม้ การแสดงหมอลำม่วนซื่น สำหรับผลการประกวดที่คณะศึกษาศาสตร์ได้รับมีดังนี้ การประกวดขบวนแห่พุทธบูชา • รางวัลชนะเลิศ คณะศึกษาศาสตร์ การประกวดตบปะทาย • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ…

Read More

EDxKKBS ร่วมพัฒนาหลักสูตร LLL สะสมหน่วยกิต ปูทางสู่ Pre-University

คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (KKBS) ร่วมประชุมหารือวางแผนพัฒนาหลักสูตร Life Long Learning (LLL) เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมปลายสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า เตรียมความพร้อมสู่การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย รศ.ดร.อิศรา กัานจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมหารือวางแผนแนวทางการดำเนินงานหลักสูตร Life Long Learning (LLL) กับ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (KKBS) โดยมี ผศ.ดร.ศักดิ์สุริยา ไตรยราช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเครือข่าย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมในการประชุม หลักสูตร LLL นี้ มุ่งเน้นไปที่การรวบรวมรายวิชาต่างๆ ผลิตเป็นคอร์สให้นักเรียน Pre-University เข้าเรียนเพื่อสะสมหน่วยกิจ Credit Bank ซึ่งสามารถนำไปเทียบโอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งช่วยให้นักเรียนลดระยะเวลาในการศึกษา ค้นหาเป้าหมาย ความชอบ และความถนัดของตนเองในการศึกษาต่อ ความร่วมมือในครั้งนี้ มุ่งหวังที่จะพัฒนาหลักสูตร LLL ที่มีความหลากหลาย ตรงกับความต้องการของนักเรียน ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาหลักสูตร LLL ให้มีประสิทธิภาพ

Read More

NTIE 2024 ยกระดับการสอนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เสริมพลังครูคืนถิ่น

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับเครือข่าย 19 สถาบัน จัดงาน THE NATIONAL TEACHER INDUCTION EXPO (NTIE 2024) เวทีแห่งการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพครู ผ่านนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2567 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และประธานแม่ข่ายสถาบันผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเครือข่าย คณาจารย์ ร่วมในพิธีเปิด รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ประธานแม่ข่ายโครงการฯ กล่าวว่า “โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีเป้าหมายคัดเลือกคนดี คนเก่ง เข้าศึกษาต่อด้านวิชาชีพครู เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ครูเหล่านี้จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในภูมิลำเนา โดยภายใน 2ปี ที่ได้หลังจากบรรจุเข้ารับราชการผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เข้าโครงการพัฒนาวิชาชีพในช่วงที่ปฏิบัติงานเป็นครูผู้ช่วย ซึ่งได้เกิดเป็นงาน THE NATIONAL TEACHER INDUCTION EXPO” THE NATIONAL TEACHER INDUCTION…

Read More

Innovation Showcase เปิดโชว์สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาครู

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ บริเวณหน้าห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรม Innovation Showcase เพื่อโชว์สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนจากนักศึกษาในรายวิชา “นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้” ของนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 1 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของคณะศึกษาศาสตร์ที่ต้องการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้นวัตกรรม รวมถึงการนำเอาเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อให้ได้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและทันสมัย ตอบสนองต่อแนวทางการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน โดยกิจกรรมจัดในรูปแบบนิทรรศการ ซึ่งมีผลงานนวัตกรรมทางการศึกษาที่หลากหลายและน่าสนใจ ที่ได้ถูกออกแบบโดยนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 1 ในรายวิชาฯ โดยใช้หลักการและทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งการเรียนรู้แบบ Active Learning มาเป็นพื้นฐานในการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ ผนวกกับสื่อที่นำมาออกแบบอาทิ Game based, Web based, Board game, Card game, Learning Box set เป็นต้น เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในนักเรียน นอกจากนักศึกษาแล้ว คณาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์และผู้สนใจภายนอก ได้รับเชิญเข้าร่วมชมผลงานนวัตกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินชิ้นงานในชั้นเรียน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาการเรียนการสอนในอนาคต นิทรรศการในครั้งนี้เป็นโอกาสที่สำคัญในการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาวิชาชีพครู รวมไปถึงผู้ที่สนใจในด้านการศึกษาและนวัตกรรมทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเมื่อมองไปที่นักศึกษาวิชาชีพครูของ คณะศึกษาศาสตร์…

Read More

ED x COLA ร่วมพัฒนาชุดวิชาสำหรับ Pre-Degree เพื่อนักเรียน เตรียมเทียบศึกษาต่อ

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นได้ร่วมกันทำการวางแผนพัฒนาชุดวิชาสำหรับนักเรียนมัธยมปลายเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสะสมหน่วยกิจให้กับนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยสำหรับ 2 คณะ โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ ผศ.ดร.ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับคณะผู้บริหารทั้งสองคณะ ในการวางแผนพัฒนา ณ ห้อง Co-Working ชั้น 3 ของคณะศึกษาศาสตร์ โครงการนี้จะรวบรวมรายวิชาต่างๆ พร้อมผลิตเป็นคอร์สระยะสั้น เพื่อให้นักเรียนในระดับมันธยมปลายได้ใช้เวลาในช่วงปิดเทอมเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อใน คณะศึกษาศาสตร์และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เพื่อสะสมหน่วยกิจเป็น Credit Bank สามารถนำไปเทียบในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่จะช่วยในการลดระยะเวลาในการศึกษาและเป็นโอกาสที่ดีในการค้นหาเป้าหมายความชอบและความถนัดของตนเองในการศึกษา

Read More