ศึกษาศาสตร์ ชนะเลิศ การประกวดขบวนแห่พุทธบูชา “บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจำปี 2567

10 เมษายน 2567 – คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมในกิจกรรม “บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจำปี 2567 อนุรักษ์วัฒนธรรมอีสานผ่านงานสงกรานต์ประเพณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ บริเวณคุ้มศิลปวัฒนธรรม (ริมบึงสีฐาน) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้คณะศึกษาศาสตร์ โดยสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ได้จัดขบวนวัฒนธรรมร่วมในกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร โดยมี ผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร รศ.ดร.วายุ กาญจนศร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร การสื่อสารและชุมชนสัมพันธ์ ผศ.ดร.ณัฐพล มีแก้ว​ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิจัยชั้นแนวหน้าและการต่างประเทศ ดร.ชัชวาล หนองนา ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ ภายในงานได้มี การประกวดขบวนแห่พุทธบูชา การประกวดนางสังขาร การประกวดตบประทาย (ก่อเจดีย์ทราย) พิธีสรงน้ำพระ พิธีตักบาตรดอกไม้ การแสดงหมอลำม่วนซื่น สำหรับผลการประกวดที่คณะศึกษาศาสตร์ได้รับมีดังนี้ การประกวดขบวนแห่พุทธบูชา • รางวัลชนะเลิศ คณะศึกษาศาสตร์ การประกวดตบปะทาย • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ…

Read More

EDxKKBS ร่วมพัฒนาหลักสูตร LLL สะสมหน่วยกิต ปูทางสู่ Pre-University

คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (KKBS) ร่วมประชุมหารือวางแผนพัฒนาหลักสูตร Life Long Learning (LLL) เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมปลายสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า เตรียมความพร้อมสู่การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย รศ.ดร.อิศรา กัานจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมหารือวางแผนแนวทางการดำเนินงานหลักสูตร Life Long Learning (LLL) กับ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (KKBS) โดยมี ผศ.ดร.ศักดิ์สุริยา ไตรยราช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเครือข่าย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมในการประชุม หลักสูตร LLL นี้ มุ่งเน้นไปที่การรวบรวมรายวิชาต่างๆ ผลิตเป็นคอร์สให้นักเรียน Pre-University เข้าเรียนเพื่อสะสมหน่วยกิจ Credit Bank ซึ่งสามารถนำไปเทียบโอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งช่วยให้นักเรียนลดระยะเวลาในการศึกษา ค้นหาเป้าหมาย ความชอบ และความถนัดของตนเองในการศึกษาต่อ ความร่วมมือในครั้งนี้ มุ่งหวังที่จะพัฒนาหลักสูตร LLL ที่มีความหลากหลาย ตรงกับความต้องการของนักเรียน ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาหลักสูตร LLL ให้มีประสิทธิภาพ

Read More

NTIE 2024 ยกระดับการสอนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เสริมพลังครูคืนถิ่น

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับเครือข่าย 19 สถาบัน จัดงาน THE NATIONAL TEACHER INDUCTION EXPO (NTIE 2024) เวทีแห่งการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพครู ผ่านนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2567 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และประธานแม่ข่ายสถาบันผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเครือข่าย คณาจารย์ ร่วมในพิธีเปิด รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ประธานแม่ข่ายโครงการฯ กล่าวว่า “โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีเป้าหมายคัดเลือกคนดี คนเก่ง เข้าศึกษาต่อด้านวิชาชีพครู เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ครูเหล่านี้จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในภูมิลำเนา โดยภายใน 2ปี ที่ได้หลังจากบรรจุเข้ารับราชการผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เข้าโครงการพัฒนาวิชาชีพในช่วงที่ปฏิบัติงานเป็นครูผู้ช่วย ซึ่งได้เกิดเป็นงาน THE NATIONAL TEACHER INDUCTION EXPO” THE NATIONAL TEACHER INDUCTION…

Read More

Innovation Showcase เปิดโชว์สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาครู

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ บริเวณหน้าห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรม Innovation Showcase เพื่อโชว์สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนจากนักศึกษาในรายวิชา “นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้” ของนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 1 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของคณะศึกษาศาสตร์ที่ต้องการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้นวัตกรรม รวมถึงการนำเอาเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อให้ได้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและทันสมัย ตอบสนองต่อแนวทางการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน โดยกิจกรรมจัดในรูปแบบนิทรรศการ ซึ่งมีผลงานนวัตกรรมทางการศึกษาที่หลากหลายและน่าสนใจ ที่ได้ถูกออกแบบโดยนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 1 ในรายวิชาฯ โดยใช้หลักการและทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งการเรียนรู้แบบ Active Learning มาเป็นพื้นฐานในการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ ผนวกกับสื่อที่นำมาออกแบบอาทิ Game based, Web based, Board game, Card game, Learning Box set เป็นต้น เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในนักเรียน นอกจากนักศึกษาแล้ว คณาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์และผู้สนใจภายนอก ได้รับเชิญเข้าร่วมชมผลงานนวัตกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินชิ้นงานในชั้นเรียน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาการเรียนการสอนในอนาคต นิทรรศการในครั้งนี้เป็นโอกาสที่สำคัญในการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาวิชาชีพครู รวมไปถึงผู้ที่สนใจในด้านการศึกษาและนวัตกรรมทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเมื่อมองไปที่นักศึกษาวิชาชีพครูของ คณะศึกษาศาสตร์…

Read More

ED x COLA ร่วมพัฒนาชุดวิชาสำหรับ Pre-Degree เพื่อนักเรียน เตรียมเทียบศึกษาต่อ

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นได้ร่วมกันทำการวางแผนพัฒนาชุดวิชาสำหรับนักเรียนมัธยมปลายเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสะสมหน่วยกิจให้กับนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยสำหรับ 2 คณะ โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ ผศ.ดร.ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับคณะผู้บริหารทั้งสองคณะ ในการวางแผนพัฒนา ณ ห้อง Co-Working ชั้น 3 ของคณะศึกษาศาสตร์ โครงการนี้จะรวบรวมรายวิชาต่างๆ พร้อมผลิตเป็นคอร์สระยะสั้น เพื่อให้นักเรียนในระดับมันธยมปลายได้ใช้เวลาในช่วงปิดเทอมเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อใน คณะศึกษาศาสตร์และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เพื่อสะสมหน่วยกิจเป็น Credit Bank สามารถนำไปเทียบในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่จะช่วยในการลดระยะเวลาในการศึกษาและเป็นโอกาสที่ดีในการค้นหาเป้าหมายความชอบและความถนัดของตนเองในการศึกษา

Read More

ศึกษาศาตร์ ร่วมหารือ บพค. และนานมีบุ๊คส์ หาแนวทางพัฒนาส่งเสริมด้านการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์ โดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ และ ผู้บริหาร สำนักงานหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) มี รศ.ดร.รินา ภัทรมานนท์ ประธานคณะประสานงานคลัสเตอร์ Frontier Technology และ คุณจตุรภรณ์ โชคภูเขียว ประธานคณะประสานงานคลัสเตอร์ Frontier SHA/AI และ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ได้ร่วมกันหารือแนวทางพัฒนาความร่วมมือที่จะส่งเสริมและพัฒนาทักษะแห่งอนาคตสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระดับประถมวัยและปฐมศึกษา โดยเน้นที่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้ คณะศึกษาศาสตร์มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทักษะและความสามารถของนักเรียนเพื่อเตรียมพร้อมให้พวกเขาเป็นผู้นำและผู้ประกอบการของอนาคต โดยมุ่งหวังที่นำแนวทางและกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อเรียนรู้และเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะและความรู้ต่างๆ ที่จะมีประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมในอนาคต

Read More

สร้างองค์ความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาแก่นักศึกษาครู จัดอบรม ”การยืนขอรับคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา”

ในวันที่ 5 มีนาคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการยื่นขอรับคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา โดยมี รศ.ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และวิทยากรโดย คุณจิราภรณ์ เหลืองไพริน ผู้อำนวยการฯ คุณจิตตะวดี หล้าหา และคุณธรณ์เทพ ชำนิงาน นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา จากศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมนี้มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และประเมินความเข้าใจในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการปกป้องสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของตนเอง ซึ่งไม่เพียงแต่เสริมความรู้ทางทฤษฎี แต่ยังให้แนวคิดวิธีการและแนวปฏิบัติในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทางการเรียนการสอน ทำให้นักศึกษาวิชาชีพครูมีความพร้อมที่จะนำความรู้ไปต่อยอดในอนาคต

Read More

ศึกษาศาสตร์ คุย บพค. หาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมประชุมหารือ ประเด็นการแสวงหาความร่วมมือกำลังคนของประเทศไทยร่วมกับสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร. อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมหารือกับ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รินา ภัทรมานนท์ ประธานคณะประสานงานคลัสเตอร์ด้านการวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research) บพค. นางสาวจตุรภรณ์ โชคภูเขียว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะประสานงานคลัสเตอร์ บพค. และประธานคณะประสานงานงานวิจัยขั้นแนวหน้าด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ (SHA) และปัญญาประดิษฐ์ (AI/Coding) ประเด็นการวางแนวทางการผลิตและพัฒนาครู ด้วยสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดําเนินการร่วมออกแบบและจัดทํา(ร่าง) ข้อเสนอหลักสูตร HE Sandbox เพื่อการผลิตบัณฑิตครูรูปแบบใหม่ และจัดทําเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้การผลักดันโดยคุรุสภา และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเพื่อพัฒนาโรงเรียนภายใต้ การดูแลของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ร่วมกับการพัฒนาและประยุกต์ใช้เครื่องมือทางวิชาการให้กับเครือข่าย การศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Read More

คณะศึกษาศาสตร์ หารือร่วม The Asia Foundation ประเด็น เทคโนโลยีการศึกษา AI

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ หารือร่วมกับ Mr. Thomas Parks ผู้บริหาร The Asia Foundation องค์กรพัฒนาระหว่างประเทศที่ไม่แสวงผลกำไร ซึ่งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในภูมิภาคเอเชียที่มีการพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็ว และสร้างความเป็นผู้นำที่ก้าวล้ำในเอเชีย ร่วมกับ รศ.ดร.รินา ภัทรมานนท์ ประธานคณะประสานงานคลัสเตอร์ด้าน Frontier Research บพค. ในประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โปรเจคการศึกษาเทคโนโลยี AI ของคณะศึกษาศาสตร์ และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทางคณะศึกษาศาสตร์ ได้นำเสนอ AI for building new…

Read More

ศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก 5 มหาวิทยาลัยครูชั้นนำในจีน สร้างความรวมมือด้านการศึกษาเตรียมพร้อมแลกเปลี่ยน นศ.บัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์ รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดี พร้อมด้วย อ.ดร.ณัฐพล มีแก้ว​ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิจัยชั้นแนวหน้าและการต่างประเทศ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้แทนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในการผลิตครูในสาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Prof. Sen Li, Dean of the Faculty of Education in Shaanxi Normal University, Executive Vice President of Shaanxi Teacher Development Research Institute, พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐประชาชนจีนได้แก่ 1) Prof. Tianping Wang, Deputy Director of the Basic Education Research Center, Southwest University 2) Prof. Shu Zhang,…

Read More

“แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 23” โดยความร่วมมือมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ ชมรมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงานแนะแนว “การศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 23 The 23rd Japan Education Fair in Khon Kaen” เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน นักศึกษา ร่วมไปถึงผู้ที่สนใจในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Uchida Takeshi เลขานุการเอกสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมด้วย ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และ ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ ประธานชมรมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมงานเป็นนักเรียนจากโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ที่สนใจ กว่า…

Read More