พิธีประสาทปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ ผลิตบัณฑิตครู 2 ปริญญา ไทย-จีน

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้ประสาทปริญญาฯ ทั้งนี้มี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ รศ.ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ่านรายนามผู้สำเร็จการศึกษา โดยในปี 2566 มีผู้สำเร็จการศึกษาจากทั้ง 2 มหาวิทยาลัย จาก สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ และ วิชาเอกภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 32 คน หลักสูตร 2 ปริญญา เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ โดยมีสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ประสานงาน มีจุดเริ่มต้นจากการที่สองมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกัน คือ ต้องการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทั้งทางด้านภาษา และ วัฒนธรรมไทย-จีน ซึ่งการที่จะเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีนั้น ต้องเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ไปเรียนรู้ ณ ประเทศเจ้าของภาษา จึงทำให้เกิดเป็นหลักสูตรความร่วมมือทั้งสองหลักสูตร ซึ่งจะที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อนต่อจากนั้นนักศึกษาจากทั้งสองคณะจะไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยนานาชาติ และ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ เป็นระยะเวลา 2 ปี ก็จะสำเร็จการศึกษาจากทั้ง มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล กล่าวว่า “บัณฑิตทุกท่าน ถือได้ว่าเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในเชิงวิชาการและวัฒนธรรม เนื่องจากมีโอกาสได้รับการศึกษาจากทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน ซึ่งประเทศจีนเป็นประเทศที่รุ่งเรืองด้วยภูมิปัญญาและมีอารยธรรม โดยบัณฑิตนั้นได้มีโอกาสเรียนภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรง ได้การเรียนรู้วัฒนธรรมจีนที่หลากหลายจากสภาพแวดล้อมจริง อีกทั้งยังได้สัมผัสถึงวิถีการดำรงชีวิตของชาวจีน จึงทำให้บัณฑิตมีความพร้อมทั้งด้านความรู้และประสบการณ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบัณฑิตจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานหรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น บัณฑิตที่พร้อมนั้นต้องเป็นบัณฑิตที่หมั่นแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก อันจะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่การงานมีความราบรื่นและก้าวหน้า นอกจากนี้แล้ว ในฐานะที่เคยได้อาศัยและได้รับประโยชน์จากแผ่นดินจีน บัณฑิตพึงมีหน้าที่ในการสร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างแผ่นดินไทยและแผ่นดินจีนสืบไป”

รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร กล่าวแสดงความยินดี “ของแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคน ที่ได้เดินทางมาถึงจุดสำคัญของชีวิตอันเป็นผลจากการประสบความสำเร็จอีกระดับหนึ่งของการศึกษา บัณฑิตทุกคนล้วนเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย และ คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมถึงคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคมไทย”