“แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 23” โดยความร่วมมือมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ ชมรมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงานแนะแนว “การศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 23 The 23rd Japan Education Fair in Khon Kaen” เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน นักศึกษา ร่วมไปถึงผู้ที่สนใจในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Uchida Takeshi เลขานุการเอกสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมด้วย ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และ ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ ประธานชมรมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมงานเป็นนักเรียนจากโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ที่สนใจ กว่า 400 คน ทั้งนี้กิจกรรมประกอบด้วย การแนะนำทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ผู้เรียนระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา โดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และการออกบูทแนะแนวจากหน่วยงานและสถาบันการศึกษา รวมไปถึงทุนการศึกษา วิธีการรับเข้า ได้แก่ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ (OJSAT), องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น สำนักงานประเทศไทย (JASSO), J่apan Foundation, องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS), Kyushu University, Fukui University of Technology, Nagoya University และ Tokai University ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจที่จะศึกษาต่อรวมถึงผู้สนใจในการทำวิจัยในด้านต่างๆ ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น