ศึกษาศาสตร์ มข.ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะกรรมการจัดตั้ง “คณะศึกษาศาสตร์และวิทยาการการเรียนรู้” ม.เกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีโอกาสร่วมต้อนรับคณะกรรมการโครงการจัดตั้ง “คณะศึกษาศาสตร์และวิทยาการการเรียนรู้” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการจัดตั้งฯ นำโดย ดร.จิตรา พึ่งพานิช ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ และ ผศ.เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพ

โดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้นำเสนอ แนวทางการดำเนินงานบริหารหลักสูตรวิชาชีพครูและวิสัยทัศน์ในการบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ ที่มีเป้าเป็นคณะศึกษาศาสตร์ที่มุ่งเน้นนวัตกรรมทางการศึกษา ผลิตครูไทยแห่งอนาคตสู่ New Isan เพื่อที่จะเป็นฐานรากใหม่ด้านการศึกษาของภาคอีสาน ทั้งนี้คณะศึกษาดูงานได้ลงเยี่ยมชม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา ศึกษาศาสตร์ ที่ถือเป็นพื้นที่วิจัยและบ่มเพาะฝึกประสบการณ์นักศึกษาวิชาชีพครู

การเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ได้สนับสนุน คณะกรรมการจัดตั้ง ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ทราบและเข้าใจถึงวิธีการดำเนินงานและการจัดการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะช่วยให้สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดตั้ง “คณะศึกษาศาสตร์และวิทยาการการเรียนรู้” นอกจากนี้ยังถือเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งสอง ที่จะช่วยในการแลกเปลี่ยนความรู้ การวิจัย และการพัฒนาทางการศึกษาในอนาคต ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ