คณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายความร่วมมือพันธมิตร APEC Thailand 2022 เพื่อขับเคลื่อน Let’s Code Thailand

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ และ รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือ Let’s Code Thailand เครือข่ายพันธมิตร APEC ซึ่งประกอบด้วย Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation of Thailand (MHESRI)’s Office of National Higher Education, Science, Research and Innovation Policy Council (NXPO) & PMU-B, The Asia Foundation (TAF), Digital Makers Asia Pacific (DMAP) และ Google พร้อมกับการแลกเปลี่ยนนวัตกรรม แพลตฟอร์มดิจิทัลระดับสากลที่ใช้ในการสร้างกำลังคนสู่อุตสากรรมยุคดิจิทัลของประเทศต่างๆ รวมถึงภาคเอกชนที่มีความต้องการกำลังคนด้านนี้อย่างมากและขาดแคลนสูง คณะศึกษาศาสตร์ยังได้รับโอกาสให้แลกเปลี่ยนนวัตกรรมระดับสากล กับ CEO ของ Code Combat ในการนำมาใช้สร้างทักษะด้านโค้ดดิ้ง (Coding) ซึ่งรองรับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานให้สามารถพัฒนาสมรรถนะของตนเองได้ในระดับที่สูงขึ้น อาจกล่าวได้ว่าตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยผู้ที่ผ่านการประเมินจากการเรียนด้วยแพลตฟอร์มนี้จะได้รับ certificate รับรองสมรรถนะที่เชื่อมโยง profile กับภาคเอกชนที่ต้องการรับเข้าไปทำงานจากทั่วโลก นอกจากนี้ยังเจรจาความร่วมมือกับกับสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย (TPA) ที่จะเน้นการพัฒนากำลังคนขั้นสูงที่รองรับอุตสากรรมเฉพาะด้าน พร้อมการสนับสนุนจาก บพค. ที่จะเป็นผู้ประสานทุกภาคส่วนให้เป็นแพลตฟอร์มกลางของประเทศที่รองรับกำลังคนด้าน AI., Robotics, และ Creative Digital รวมไปถึงมูลนิธิเอเชียที่พร้อมผลักดันและสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการสร้างกำลังคนอุตสากรกรรมดิจิทัล ผลการจากเข้าร่วมประชุมความร่วมมือในครั้งนี้คณะศึกษาศาสตร์ จะได้นำมาสู่การจัดตั้งศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโค้ดดิ้งสร้างสรรค์เพื่อการศึกษาและการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน ต่อไป ซึ่งจะได้นำนวัตกรรมและแพลตฟอร์มระดับสากลเหล่านี้ลงสู่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นในทุกระดับ และขยายผลไปยังโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาทั่วภาคอีสาน รวมไปถึงประเทศในภูมิภาคอาเซี่ยนต่อไป