โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้นำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ จัดแสดง Show Case

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Educational Research (ICER) ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ “Quality Education for all: Pedagogy, Technology, and Lifelong Learning” 

โดยเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยที่มีความสนใจด้านการศึกษามาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในระดับนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ และ รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมในการประชุมวิชาการฯ 

ในการนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้นำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ จัดแสดง Show Case ได้แก่

1.ชุดแขนกลแบบติดตั้งกับอากาศยานไร้คนขับเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เกษตรกรรม โดยนักเรียน (1)นางสาววรินทร  ฉายจิตร  (2)นางสาวอรนลิน  ดีมานพ  และ (3)นายจักรพงษ์  สียา 

2. รถอเนกประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานสำหรับการดูแลพื้นที่เกษตรกรรม 
โดยใช้ระบบนำทางด้วยดาวเทียม (GPS) และระบบการทำงานแบบ Autopilot โดยนักเรียน (1)นางสาวกมลธิดา สูงภูเขียว  (2)นายธนภัทร์ พวกพระลับ  และ (3)นางสาวศรัณย์พร บุญชาญ

ซึ่งนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก