“ดั่งสายสุรีย์ส่องหล้า อาจาริยาส่องทาง” พิธีไหว้ครู คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2566

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีพิธีไหว้ครู “ดั่งสายสุรีย์ส่องหล้า อาจาริยาส่องทาง” สะท้อนถึงความเคารพที่เป็นแสงสว่างส่องทางให้แก่ศิษย์ทุกคน โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เป็นประธานในพิธี 

กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงเทิดพระคุณครู และกล่าวบทระลึกถึงพระคุณครูโดยนักศึกษา และการขับร้องสรภัญญะนมัสการพระคุณครู ในต่อมานักศึกษาทุกระดับได้นำพานไหว้ครูขึ้นมอบแก่คณาจารย์บนเวที นักศึกษาตัวแทนกล่าวคำกลอนสดุดีพระคุณครู และนายปฏิพล หฤแสง นายกสโมสรนักศึกษา นำกล่าวคำปฏิญาณตน ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพและขอบพระคุณคณาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการสร้างความรู้แก่นักศึกษา

ในโอกาสนี้ยังได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาโดยสมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ได้มอบทุนให้จำนวน 220,000 บาท ชมรมผู้เกษียณอายุราชการคณะศึกษาศาสตร์ ได้มอบทุนให้จำนวน 60,000 บาท และรศ. ลัดดา ศิลาน้อย ได้มอบทุนจำนวน 20,000 บาท โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เป็นผู้รับมอบ และทางคณะฯ จะจัดสรรทุนให้แก่นักศึกษาต่อไป และยังได้มีการมอบเกียรติแสดงความชื่นชมยินดีแก่นักศึกษาเรียนดี กิจกรรมเด่น และ นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะศึกษาศาสตร์

รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้กล่าวว่า “พิธีไหว้เป็นพิธีอันศักดิ์ที่ถือปฏิบัติต่อกันมาอย่างยาวนาน โดยเชื่อว่าทุกสาขาอาชีพมีครูผู้เป็นดั่งแสงสว่างส่องทางให้แก่ศิษย์ คอยอบรมบ่มเพาะ ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์เสมอมา และโดยอย่างยิ่งคณะศึกษาศาสตร์ของเราเป็นคณะผลิตครู กิจกรรมนี้ยิ่งจะทำให้นักศึกษาวิชาชีพครูของเรามีความรักและศรัทธาในวิชาชีพของตนเองมากยิ่งขึ้นไปด้วย อีกทั้งยังเป็นพิธีที่นักศึกษาจะได้แสดงความเคารพต่อคณาจารย์ของตน ผู้เป็นครูที่คอยสร้างครูมา ถือเป็นการขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ สั่งสอนลูกศิษย์ด้วยจิตวิญญาณแห่งครูผู้ให้ คอยอบรมสั่งสอนลูกศิษย์มาตลอด ทุกท่านต่างมีใจที่อุทิศเพื่อการศึกษา และหวังจะสร้างบุคลากรคนเก่งและเต็มไปด้วยศักยภาพเพื่อไปพัฒนาประเทศชาติต่อไป”