ขอแสดงความยินดี ศ.ดร.ธีระ รุญเจริญ ในโอกาสได้รับแต่งตั้ง “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ” สาขาการบริหารการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความชื่นชมยินดี ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้ง “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ” สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565