ED Global Meetup พื้นที่แลกเปลี่ยน นศ.ต่างชาติ เคลื่อนคณะศึกษาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ

4 กรกฎาคม 2567 – คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน ED Global Meetup 2024 โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมครั้งนี้มุ่งหวังเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้มารวมตัวกัน แบ่งปันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาในอนาคตของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมไปถึงเป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เรียนรู้ประสบการณ์การเรียน และร่วมพูดคุยกับผู้บริหาร รับฟังปัญหาและหารือแนวทางร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนคณะศึกษาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ

กิจกรรม ED Global Meetup 2024 เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการส่งเสริมความเป็นนานาชาติและสร้างเครือข่ายกับนักศึกษาต่างชาติ รับฟังแนวทางการศึกษาที่คาดหวังเพื่อที่จะพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้นักศึกษาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพในอนาคต