” การจัดการความรู้ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best-Practice) ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตฯ ทุกระดับ “
ในวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการ Ed-Teal คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

"โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ"

"โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาล"

"โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา"

"โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ"