คณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ ประจำคณะศึกษาศาสตร์

FACULTY OF EDUCATION | KHON KAEN UNIVERSITY

รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ

ประธาน คณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ ประจำคณะศึกษาศาสตร์

ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร การสื่อสารและชุมชนสัมพันธ์

รองประธาน คณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ ประจำคณะศึกษาศาสตร์

รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ ประจำคณะศึกษาศาสตร์

รศ.ดร.อังคณา ตุงคะสมิต

กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ ประจำคณะศึกษาศาสตร์

รศ.จรูญศักดิ์ พันธวิศิษฏ์

กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ ประจำคณะศึกษาศาสตร์

ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง

กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ ประจำคณะศึกษาศาสตร์

ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส

กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ ประจำคณะศึกษาศาสตร์

ผศ.ดร.องอาจ นามวงศ์

กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ ประจำคณะศึกษาศาสตร์

อ.จันทร์จิรา สายแสง

กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ ประจำคณะศึกษาศาสตร์

ดร.ชัชวาล หนองนา

ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์

กรรมการและเลขานุการ

นางอรุณศรี กางเพ็ง

หัวหน้างานคลังและพัสดุ

เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ

น.ส.แสงทอง ศรีประภา

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ

น.ส.วาศิณี สิทธิพล

ผู้ช่วยเลขานุการ

กฎหมาย ข้อบังคับ ประมวลจริยธรรม