เอกสารเผยแพร่และคู่มือปฏิบัติงาน

FACULTY OF EDUCATION | KHON KAEN UNIVERSITY

Icon
ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563-2566

Icon
ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพในการทำงานด้วยระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ KKU DMS ในการรับ-ส่ง และ เวียนหนังสือราชการ

Icon
ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง การสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างปี 2560-2565

Icon
ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง พัฒนาระบบประเมินสมรรถนะ/ขีดความสามารถในการปฏิบัติ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

Icon
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

Icon
ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง เปรียบเทียบรายจ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา

Icon
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การปฏิบัติงานการพัฒนาระบบสารสนเทศ

Icon
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการ โดยใช้ระบบ KKU DMS

Icon
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การปฏิบัติงานด้านงินยืมทดรองจ่าย

Icon
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

Icon
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร

Icon
ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง การศึกษาสภาพการให้บริการเบิกจ่ายวัสดุ และประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งาน ระบบเบิกจ่ายวัสดุผ่านทางออนไลน์

Icon
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การพัฒนาคู่มือการเบิกจ่ายวัสดุด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)

Icon
ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง ปัญหา อุปสรรคต่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

Icon
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ