บริการสำหรับนักศึกษา

FACULTY OF EDUCATION | KHON KAEN UNIVERSITY

งานบริการนักศึกษา Online

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระบบทะเบียนเรียน

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การยื่นคำร้องออนไลน์

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระบบบริหารจัดการหนี้สินนักศึกษา

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

DIGITAL TRANSCRIPT

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิมพ์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมออนไลน์

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิทินการศึกษา

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คู่มือนักศึกษา

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กยศ. มข.

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ทุนการศึกษา

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

KKU More Care

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

นศท. ผ่อนผันทหาร

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์