ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญชวนบุคลากรและนักวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ ใช้ ระบบ EDResearch Clinic เพื่อนัดหมายผู้เชี่ยวชาญแบบ Online

ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญชวนบุคลากรและนักวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ ใช้ ระบบ EDResearch Clinic เพื่อนัดหมายผู้เชี่ยวชาญแบบ Online ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญตามประเด็นที่ต้องการ 3 กลุ่ม คือ

1. Research Methodology and Statistic Center (RMSC)

ศูนย์ให้คำปรึกษา ด้านวิจัยและสถิติ

2. Manuscript Editing Center (MEC)

ศูนย์ให้คำปรึกษาการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

3. Technology for Research & Innovation Center (TRIC)

ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านเครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อวิจัยและนวัตกรรม

ระบบจองคิวพบผู้เชี่ยวชาญ : https://edrclinic.kku.ac.th/

**ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้ารับคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ **

❓ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

พิมพ์ปภัสสร ศรีสุนนท์

หน่วยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์

โทร. 0-4334-3453 ต่อ 110, 45970

มือถือ 08-1871-1901