ประชุมวิชาการนานาชาติ ICER 2021 การจัดการคุณภาพการศึกษาภายใต้การเปลี่ยนแปลงสู่วิถีชีวิตใหม่

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ในรูปแบบออนไลน์ The 14th International Conference on Educational Research 2021 หรือ ICER 2021 ภายใต้หัวข้อ “Maintaining Education Quality in Turbulent Times” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นพื้นที่การนำเสนอผลงานของนักการศึกษาจากหลายประเทศรวมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ภายใต้สถานะโควิด-19 ที่เป็นตัวแปลเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่วิถีชีวิตใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ. นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด รศ. ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวรายงานการจัดประชุมวิชาการฯ และ ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ รศ. ดรภัทราวดี มากมี คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ

รศ. นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “การประชุมวิชาการนานาชาติ ICER 2021 เป็นพื้นที่ที่รวบรวมเอาผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา นักการศึกษา และนักวิจัย จากประเทศต่างๆ ตลอดจนคณาจารย์ นักศึกษาชาวไทย และผู้ที่สนใจและให้ความสำคัญของการพัฒนาการศึกษา ซึ่งการเข้าร่วมงาน ICER ในครั้งนี้ของนักวิชาการทุกท่าน แสดงให้เห็นถึงการให้ความสนใจและความมุ่งมั่นในการแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อก้าวสู่การเป็นสังคมแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกท่าน นับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณของความสำเร็จตามเป้าประสงค์ของการพัฒนาการศึกษาเพื่อสังคมที่ดีกว่าในอนาคต การประชุมวิชาการนานาชาติ ICER 2021 ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายและหน่วยงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานได้แก่

  • Mindanao State University-Iligan Institute of Technology ประเทศฟิลิปปินส์
  • Central University of Technology, Free State ประเทศแอฟริกาใต้
  • State University of Surabaya (UNESA) ประเทศอินโดนีเซีย
  • วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
  • สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
  • ที่ประชุม 16 คณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานทุกท่าน ขอให้การประชุมวิชาการในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน” 

รศ. ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า  “การประชุมวิชาการนานาชาติ ICER 2021 นั้นจัดขึ้นเปิดโอกาสให้นักการศึกษานานาชาติได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันเพื่อพร้อมรับความท้าทายทางการศึกษาสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานโดยการนำเสนอปากเปล่า 101 ผลงาน นอกจากนี้ ยังมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเพื่อรับฟังและร่วมชมการนำเสนออีกมากกว่า 300 คน รวมถึง ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะที่แตกต่างกันร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดทางการศึกษาในสาขาวิชาของตน ตลอดระยะเวลาของการประชุมวิชาการฯ”

กิจกรรมที่เกิดขึ้นให้การประชุมวิชาการนานาชาติ ICER 2021 ครั้งนี้ประกอบด้วย Pre-Conference Workshops กิจกรรมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากวิทยากรเครือข่ายมหาวิทยาลัย 9 สถาบัน ได้แก่

• ผศ.ดร.นินนาท์ จันทร์สูรย์ และ ดร.อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
• รศ.ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
• ผศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• ผศ.ดร.เจริญชัย วงศ์วัฒกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
• ผศ.ดร.ศศิธร ชูแก้ว และ ผศ.ดร.ศุภชัย หอวิมานพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• รศ.ดร.พัชรินทร์ ปัญจบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
• ดร.จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ดร.อุทัยพร ไก่แก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา
• ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พร้อมทั้งมีส่วนของ Pre-conference Instruction Showcases ซึ่งเป็นการนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากฝ่ายย่อยต่าง ๆ ดังนี้
• โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา
• โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
• โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
• โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
• โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
• โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ
• โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ (ทั้งในระดับอนุบาลศึกษา และประถมศึกษา)

สำหรับวันงานประชุมวิชาการหลักที่เป็น ICER2021 Main Conference นั้น มีการบรรยายพิเศษโดย Keynote and Invited Speakers โดยนักวิจัยและนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติด้านต่างๆ ดังนี้
• Prof.Gwo-Jen Hwang จาก National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan R.O.C.
• Prof.Kerry Lee จาก The Education University of Hong Kong, Hong Kong
• Prof.Kevin Burden จาก University of Hulls, United Kingdom
• Prof.Yueh-Min Huang จาก National Cheng Kung University, Taiwan R.O.C.
• รศ. ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดีและรักษาการผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
• รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
• รศ. ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

และการนำเสนองานวิจัยแบบปากเปล่า (Oral Presentation) ซึ่งในปีนี้มีผู้ร่วมนำเสนอผลงานจำนวน 101 ผลงาน และมีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานแบบ General Audience และผู้นำเสนอผลงานรวมกันกว่า 450 คน ตลอดช่วงงานประชุมวิชาการทั้ง 3 วันดังกล่าว อีกทั้งยังจัดให้มีนิทรรศการนำเสนองานแบบจำลองแบบออนไลน์ ผ่านระบบ KKU VIRTUAL CONFERENCE PLATFORM ให้ผู้สนใจได้เข้าร่วมรับชมย้อนหลัง icer2021 – KKU Virtual Events