คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดีลงพื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต รับฟังการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลให้ข้อเสนอแนะสนับสนุนความสำเร็จของโครงการ

วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนำโดย คุณสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี ได้เข้ารับฟังการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีของโครงการก่อสร้าง อาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) พร้อมการชมนิทรรศการผลงานความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอน และตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์  ตลอดจนผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ที่ปรึกษาด้านโรงเรียนสาธิตฯ คณาจารย์ของโรงเรียนสาธิต

    รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี แนะนำผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตที่มาร่วมงานในครั้งนี้
คุณสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี จึงได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของคณะกรรมการฯ ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมครั้งนี้ว่าคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีหน้าที่ในการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานทุกภาคส่วนเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ เจตนารมณ์ของการมาครั้งนี้ต้องการให้การดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปด้วยความราบรื่น พร้อมรับฟังปัญหาต่างๆ และเพื่อรับทราบข้อมูลการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิต ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นของโครงการที่จะให้คณะกรรมการฯได้ช่วยขับเคลื่อนให้โครงการไปสู่เป้าหมาย

“ผมตั้งใจในการทำงานของกรรมการคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดีไว้ว่าเราควรที่จะลงมายังพื้นที่จริงเพื่อให้ได้รับทราบและเห็นข้อมูลจริงของการดำเนินโครงการต่างๆอย่างใกล้ชิด รับรู้รับฟังรายละเอียดจากผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านโดยไม่ได้เป็นการมาเพื่อจับผิดแต่อย่างใด แต่เพื่อนำไปพูดคุยร่วมกันหาแนวทางในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์” คุณสุรพล เพชรวรา กล่าว

           จากนั้น รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำเสนอแผนงาน/โครงการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีของโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) โดยได้ให้ข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ที่มาตลอดจนแผนการใช้สอยพื้นที่ของอาคารของโครงการ

 “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ดำเนินงานตามแนวทางการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 องค์ประกอบ มีการดำเนินงานให้เหมาะสมกับบริบท วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และการบริหารของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) คือ 1. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 2. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)4. หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability)5. หลักเปดเผย/โปร่งใส (Transparency)6. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 7. หลักความเสมอภาค (Equity)8. การมีสวนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ(Participation/Consensus Oriented) 9. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)10. หลักคุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethic) นอกจากนี้ ยังมีการบริหารสัญญาก่อสร้างด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามหลักของมาตรฐาน และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะส่วนที่มีความใกล้ชิดกับผู้รับจ้าง อันได้แก่ ส่วนการควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จนก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่หน่วยงาน โดยผู้ควบคุมงานก่อสร้างของโครงการ ยึดถือแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน” รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ กล่าว

จากนั้น คุณวัชร พัฒนาวิวัฒนพร รักษาการแทนผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้บรรยายนำเสนอปัจจัยความสำเร็จ และผลสัมฤทธิ์ที่ได้ของโครงการก่อสร้างอาคารเรียน

คุณสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี ได้เปิดโอกาสให้กรรมการคณะกรรมการได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งกรรมการได้กล่าวขอบคุณคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนำเสนอความคืบหน้าของโครงการ ในส่วนประเด็นเพิ่มเติมคือความห่วงใยในการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาเนื่องจากโครงการได้พบปัญหาอุปสรรคหลายด้านจนมีแนวโน้มที่อาจเกิดความล่าช้า นอกจากนี้กรรมการยังได้สอบถามถึงการดำเนินงานด้านอื่นๆของโรงเรียนเช่นการเปิดหลักสูตรนานาชาติ ปัญหาการจัดการด้านการจราจร การจัดสรรงบประมาณการดำเนินงานของโรงเรียนเป็นต้น

  หลังสิ้นสุดการนำเสนอโครงการ รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและมอบของที่ระลึกพร้อมการนำชมนิทรรศการผลการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิต จากนั้นจึงได้ลงไปยังพื้นที่ก่อสร้างโครงการเพื่อเยี่ยมชมความคืบหน้าโดยมี คุณวัชร พัฒนาวิวัฒนพร รักษาการแทนผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ บรรยายให้รายละเอียดแก่คณะกรรมการ

ข่าว : อุดมชัย สุพรรณวงศ์ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น