ประกาศเลื่อนสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการแผนและสารสนเทศ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์

     ประกาศเลื่อนสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการแผนและสารสนเทศ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2650/2563 ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ้งมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการแผนและสารสนเทศ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขประจำตำแหน่ง 1973 จำนวน  1  อัตรา  สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยกำหนดสอบคัดเลือกวันที่ 15 มกราคม 2564 ณ ห้อง 1104 ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมในการรับสถานการณ์ระบาดดังกล่าว จึงขอให้เลื่อนการจัดสอบไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคคลี่คลายลง และคณะศึกษาศาสตร์จะประกาศให้ทราบอีกครั้งที่เว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์ https://ednet.kku.ac.th/web1/ หรือที่ http://hr.kku.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 043-202406 ต่อ 311 หรือ 45983 ในวันและเวลาราชการ