ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1507(ชั้น 5)

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีกำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย  ปีการศึกษา 2563  ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1507(ชั้น 5) คณะศึกษาศาสตร์ มข.

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าศึกษาสามารถวางแผนทางการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด ภายใต้ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ ทางการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น กำกับคุณภาพโดยบัณฑิตวิทยาลัย มข.  และเพื่อพบปะคณะผู้บริหาร คณาจารย์ประจำหลักสูตร  ตามกำหนดการปฐมนิเทศไฟล์แนบท้าย”  

——————————————————————————————-

13.00-13.10 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมปฐมนิเทศ และดาวน์โหลดเอกสารปฐมนิเทศ https://ednet.kku.ac.th/picture/ed201037.pdf

13.10-13.20 น. ชมวีดิทัศน์แนะนำคณะศึกษาศาสตร์

13.20-13.40 น. พิธีเปิด  กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และแนะนำคณาจารย์ โดย  รศ.ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ   คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

13.40-14.00 น. บรรยายหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอน การบริการด้านการศึกษา”  โดย  รศ.ดร.จารุณี  ซามาตย์    รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

14.00-14.15 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.15-16.00 น. พบคณาจารย์ประจำหลักสูตรที่เข้าศึกษา  ดังนี้

                     – ปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ณ ห้อง 1414 (ชั้น 4)

                     – ปริญญาโท   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ณ ห้อง 1515 (ชั้น 5)

———— หมายเหตุ ———–———–———–———–———–———–——

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิค 19 จึงขอให้ผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทุกท่านใส่ Mask ระหว่างอยู่ในห้องประชุม และเว้นระยะห่าง เพื่อความปลอดภัย

———— ข่าวสารการปฐมนิเทศจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น—-——

บัณฑิตวิทยาลัย มีกำหนดการจัดปฐมนิเทศ  (ทางออนไลน์)   ในวันที่ 7 ธ.ค. 2563  เวลา 08.30-12.00น. สามารถติดตามเพื่อเข้าร่วมการปฐมนิเทศ ได้ที่  HTTPS://APP.GS.KKU.AC.TH/GS/TH

  1. กำหนดการปฐมนิเทศ
  2. เอกสารการปฐมนิเทศ (ส่วนปก)
  3. เอกสารการปฐมนิเทศ (ส่วนที่ 1)
  4. เอกสารการปฐมนิเทศ (ส่วนหลักสูตร)