ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร” คณะศึกษาศาสตร์ และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ได้กำหนดให้มีรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการยกย่อง สนับสนุน ส่งเสริม สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563 บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 และในคราวประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ได้พิจารณาเห็นชอบผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563 เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่ามีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก ดังนี้ (ตามประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 46/2564)

รางวัลคุรุสดุดีศรีมอดินแดง

รางวัลสำหรับบุคลากรสายวิชาการ

ผู้สอนระดับอุดมศึกษาดีเด่น

ระดับอนุบาลศึกษาดีเด่น

ผู้สอนระดับการศึกษาพิเศษดีเด่น

ผู้สอนระดับประถมศึกษาดีเด่น

ผู้สอนระดับมัธยมศึกษาดีเด่น

บริการวิชาการและวิชาชีพดีเด่นสายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์

บริการวิชาการและวิชาชีพดีเด่นสายวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้านพัฒนานักศึกษาดีเด่น

ด้านพัฒนานักเรียนดีเด่น

รางวัลสำหรับบุคลากรด้านการวิจัย : นักวิจัยยอดเยี่ยม

รางวัลสำหรับบุคลากรด้านการวิจัย : นักวิจัยดีเด่น

รางวัลสำหรับบุคลากรด้านการวิจัย : นักพัฒนานวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น

ผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ ระดับนานาชาติ

ผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ ระดับชาติ

รางวัลสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

ด้านบริการที่เป็นเลิศ

ด้านการจัดการที่เป็นเลิศ

ด้านการพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

ด้านส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

ด้านสนับสนุนการจัดการศึกษา

ด้านสนับสนุนการวิจัย

ด้านสนับสนุนการบริการวิชาการ