แนวทางการช่วยเหลือ นักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ ภายใต้สถานะการ COVID-19