การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ(ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)”

วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง EDTEAL ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มข.

การอบรมรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ Thai Media Fund” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 “

วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรมะ แขวงเมอง คณะศึกษาศาสตร์ มหาิทยาลัยขอนแก่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษศิริ ทองเฉลิม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, อ.ดร.ราตรี สุภาเฮือง ณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ในพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 ณ ห้อง EDTEAL ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มข.

 

BEST PRACTICE ด้านการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม อาจารย์ วรวุฒิ หลักชัย ผู้มีผลงานการกำกับภาพยนตร์สั้น มากกว่า 10 ผลงานและได้รับรางวัลมากมาย

ในงาน KM Show and Share : Good Practice for Best Innovation ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

BEST PRACTICE ด้านการออกแบบนวัตกรรมเพื่อการสอน อาจารย์ ดร. ศักดิ์สิทธิ์ หัสมินทร์ ผู้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมทางการศึกษาและได้รับรางวัลมากมาย

ในงาน KM Show and Share : Good Practice for Best Innovation ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น