ready to use

EDUCATION INNOVATION

นวัตกรรมทางการศึกษาเป็นผลผลิตที่สำคัญของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเกิดจากวิจัยที่ใช่องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ของคณาจารย์และนักศึกษา การขับเคลื่อนเพื่อการจัดการเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจะถูกนำไปต่อยอดสู่เชิงพานิชย์และวิสาหกิจเพื่อสังคม

นวัตกรรมพร้อมใช้งาน