ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ADMINISTRATORS | DEMINSTRATION SCHOOL OF KHON KAEN UNIVERSITY

ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง

รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
รักษาการเทน ผู้อำนวยการโรงเรียสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รักษาการแทน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ

อ.ประภาพร จันทะบุรม

รักษาการแทน รองผู้อำนวยการ
โรงเรียสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ายอนุบาลศึกษา

อ.ปิลันธนา ศุภดล

รักษาการแทน รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

อ.ธนะภัศล์ เฮ้าส์ทาคุณาพานิช

รักษาการแทน รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)

อ.สุเนตร ศรีบุญเลิศ

รักษาการแทน รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 

อ.ไพทูล นารคร

รักษาการแทน รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

อ.ปริศนา อานจำปา

รักษาการแทน รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ

ผศ.ภัสสรา อินทรกำแหง

ที่ปรึกษา
โรงเรียสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ายนานาชาติ