สาขาวิชาการศึกษาสังคมศึกษา ศิลปศึกษา พลศึกษา

FACULTY OF EDUCATION

วิชาเอกสังคมศึกษา

อังคณา ตุงคะสมิต

รองศาสตราจารย์ ดร.

tangka@kku.ac.th

มณฑา ชุ่มสุคนธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.

montch@kku.ac.th

คุณากร สายลวดคำ

อาจารย์ ดร.

kunasa@kku.ac.th

ณัฐพล มีแก้ว

อาจารย์ ดร.

nattame@kku.ac.th

วิชาเอกศิลปศึกษา

อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย

รองศาสตราจารย์

tumtom@kku.ac.th

ปริณ ทนันชัยบุตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

pritan@kku.ac.th

ศิริพงษ์ เพียศิริ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

sirbea@kku.ac.th

เขม เคนโคก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

sarkhe@kku.ac.th

ปัทมพร ทนันชัยบุตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

pattan@kku.ac.th

ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ppiyas@kku.ac.th

วิชาเอกพลศึกษา

จรูญศักดิ์ พันธวิศิษฏ์

รองศาสตราจารย์

jaropa@kku.ac.th

วายุ กาญจนศร

รองศาสตราจารย์ ดร.

wayukan@kku.ac.th

ธชา รุญเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

tharun@kku.ac.th

โรจพล บูรณรักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

rojapon@kku.ac.th

ธนากร ศรีชาพันธุ์

อาจารย์ ดร.

thasri@kku.ac.th