สาขาวิชาการศึกษาภาษา

FACULTY OF EDUCATION

วิชาเอกการสอนภาษาไทย

ดนิตา ดวงวิไล

รองศาสตราจารย์ ดร.

dchann@kku.ac.th

สกาวเดือน ซาธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

sakowduensa@kku.ac.th

สุคนธรัตน์ สร้อยทองดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

sukhontarat@kku.ac.th

เบญจพร เหล่าวงษี

อาจารย์

benjala@kku.ac.th

วิชาเอกการสอนภาษาญี่ปุ่น

วัชรา สุยะรา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

watsu@kku.ac.th

ธนิส พูนวงศ์ประเสริฐ

อาจารย์ ดร.

thanit@kku.ac.th

อมรรัตน์ มะโนบาล

อาจารย์

amonma@kku.ac.th

Miki Takahashi

อาจารย์

mikita@kku.ac.th

วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษฯ (หลักสูตรนานาชาติ)

องอาจ นามวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ongartna@kku.ac.th

พัชรา พันธรักษ์พงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

phatph@kku.ac.th

ปิยดา สุดาทิพย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

piyadasu@kku.ac.th

Roderick Julian Robillos

อาจารย์ ดร.

rodero@kku.ac.th

Dylan Elijah Wallace

อาจารย์

dylan@kku.ac.th

วิชาเอกการสอนภาษาจีนฯ (โครงการพิเศษ)

นารีนารถ กลิ่นหอม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

narekl@kku.ac.th

นฤภรณ์ วุฒิพันธุ์

อาจารย์ ดร.

naruwu@kku.ac.th