ขอแสดงความยินดี น.ส.มธุรส เมืองสุข ได้รับเห็นชอบผ่านการประเมินผลงาน “นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ”

Facebook
Twitter

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการประเมินให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 คือ “นส.มธุรส เมืองสุข” เห็นชอบในการกำหนดตำแหน่ง “นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ”