คณะศึกษาศาสตร์ จัดค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู ครั้งที่ 18 ออนไลน์

Facebook
Twitter

เมื่อระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ และฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ จัดกิจกรรม “ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู ครั้งที่ 18” ในรูปแบบไฮบริด โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวเปิดกิจกรรมและให้โอวาทในการจัดกิจกรรม และ นางสาวสุธิตา ภูใบบัง ประธานโครงการฯ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และพัฒนาคุณภาพ ผศ.ดร.วายุ กาญจนศร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับสมาชิกชาวค่าย

ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู ครั้งที่ 18 เป็นโครงการหนึ่งในการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการเกิดจิตวิญญาณความศรัทธาและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูและคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ฝึกประสบการณ์ การวางแผน ทำให้เกิดทักษะในการแก้ไขปัญหาและการทำงานร่วมกัน รวมถึงสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู ครั้งที่ 18 เป็นค่ายที่เปิดโอกาสให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสนใจในวิชาชีพครูจากทั่วประเทศ ได้เข้ามาทำความรู้จักกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สัมผัสกับประสบการณ์อันแปลกใหม่ และบรรยากาศของความสนุกสนานมากมายภายในค่าย ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ด้านวิชาการที่ไปด้วยเกร็ดความรู้และเนื้อหาสาระต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางสู่การเป็นนักศึกษาวิชาชีพครู การได้ทดลองสอนเสมือนจริง และได้ลองใช้ชีวิตอย่างครูมืออาชีพ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนของครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 กับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมเปิดโลกสาขาตามหาความฝัน และกิจกรรมภาคปฏิบัติต่าง ๆ เช่น กิจกรรมทัศนศึกษาภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น “Into the Wonderland ท่องโลกแฟนซี” กิจกรรมถาม-ตอบ พูดคุยกับอาคันตุกะ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมน้องค่ายแนะนำตัวเอง “วาดฝันไว้ข้างฝาและเรียนรู้ดินแดนชาวสานฝัน” กิจกรรมสักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง “โฮมฮวมฮับหล่าบูชา เจ้าพ่อมอ” กิจกรรมออกแบบและนำเสนอการสอน “เมื่อฉันเป็นครูใน Teaching Land” และกิจกรรมสอบ PAT 5 เตรียมพร้อมสู่ความถนัดวิชาชีพ โดยมีคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์จำนวน 180 คน ดำเนินการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไซต์ นักศึกษาต่างมหาวิทยาลัย จำนวน 5 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยละ 2 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สมัครเข้าร่วมโครงการและผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 180 คน จากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 4,038 คน เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ รวมจำนวนทั้งหมด 370 คน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับคำชื่นชมจากนักเรียนและสมาชิกค่ายอย่างดียิ่ง