“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศในงานวิชาการและพัฒนานักศึกษา”
ในวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1343 คณะศึกษาศาสตร์

“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
ในงานบริหาร งานคลัง และงานอาคารฯ”
ในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการ ED-TEAL คณะศึกษาศาสตร์