joomla templates

Tools
Register Login

Research Affairs of EDU-KKU

You are here: Home
Saturday, 29 Feb 2020

News Update

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ขอเชิญสมัครรับทุน สกว.

ขอเชิญสมัครรับทุน สกว.

กกากรกากรกากากากาก

Outsite | Pimpapassorn | Tuesday, 05 July 2016 | Hits:820 | Be the first to comment!

Read more

สกว. จัดโครงการ “ก้าวแรกของนักวิจัยรุ่นใหม่ สู่บันไดนักวิจัยอาชีพ สกว.”

สกว. จัดโครงการ “ก้าวแรกของนักวิจัยรุ่นใหม่ สู่บันไดนักวิจัยอาชีพ สกว.”

ฝ่ายวิชาการ สกว. ได้ดำเนินโครงการจัดอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ภายใต้ชื่อโครงการ “ก้าวแรกของนักวิจัยรุ่นใหม่ สู่บันไดนักวิจัยอาชีพ สกว.” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลการสมัครและแนวทางการพิจารณาทุนวิจัยขอ...

Outsite | Administrator | Saturday, 22 September 2012 | Hits:2712 | Be the first to comment!

Read more

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมรายการรอบรั้วเสมา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมรายการรอบรั้วเสมา

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 เวลา 08:30 - 08:45 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมรายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ทางสถานีวิทยุ FM 92 MHz และ AM 11...

Outsite | Administrator | Friday, 07 September 2012 | Hits:4408 | Be the first to comment!

Read more

คณะนักวิจัยติดตามความคืบหน้าของโครงการวิจัย ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

คณะนักวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์ และ สภาการศึกษาแห่งชาติ ติดตามความคืบหน้่โครงการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในระยะที่ 2 ซึ่งเป็นระยะที่โรงเ...

Insite | Administrator | Friday, 13 July 2012 | Hits:2985 | Be the first to comment!

Read more

ศึกษาศาสตร์พร้อมผลักดันคณาจารย์ให้ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

ศึกษาศาสตร์พร้อมผลักดันคณาจารย์ให้ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

จากการเปิดเผยของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ ว่า คณะศึกษาศาสตร์ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี เพื่อสนองตอบต่อวิสัยทัศน์ของคณะโดยจะเป็นคณะที...

Insite | Administrator | Tuesday, 01 May 2012 | Hits:3744 | Be the first to comment!

Read more

ศึกษาศาสตร์ สร้างความรู้ความเข้าใจ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"

ศึกษาศาสตร์ สร้างความรู้ความเข้าใจ

ศึกษาศาสตร์ มุ่งพัฒนานักวิจัยให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อให้คำนึงถึงหลักการเคารพในตัวบุคคล  หลักผลประโยชน์และไม่ก่อให้เกิดอันตรายและหลักยุติธรรม ในปัจจุบันประเทศ...

Insite | Administrator | Monday, 12 March 2012 | Hits:4876 | Be the first to comment!

Read more

ศึกษาศาสตร์ เร่งพัฒนารายละเอียดของรายวิชา มุ่งสู่มาตรฐาน

ศึกษาศาสตร์ เร่งพัฒนารายละเอียดของรายวิชา มุ่งสู่มาตรฐาน

จากการเปิดเผยของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ ทำให้ทราบว่า คณะศึกษาศาสตร์มีนโยบายในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพโดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็...

Insite | Administrator | Friday, 09 March 2012 | Hits:3865 | Be the first to comment!

Read more

คณะศึกษาศาสตร์ ผุด 5 โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมิสซูรี-โคลัมเบีย

คณะศึกษาศาสตร์ ผุด 5 โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมิสซูรี-โคลัมเบีย

คณะศึกษาศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้หารือความร่วมมือเชิงวิชาการกับมหาวิทยาลัยมิสซูรี-โคลัมเบีย (University of Missouri-Columbia) มลรัฐ มิสซูรี สหรัฐอเมริ...

Outsite | Administrator | Friday, 02 March 2012 | Hits:3702 | Be the first to comment!

Read more

EDU-Publication Clinic

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2555 ที่ผ่านมา คณะศึกษาศาสตร์ โดยฝ่ายวิชาการและวิจัยเปิดตัวโครงการ EDU-Publication Clinic ด้วยได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ที่มีผลงาน/บทความด้านวิจัย นำผลง...

Outsite | Administrator | Tuesday, 12 August 2008 | Hits:5367 | Be the first to comment!

Read more

World conference on Educational sciences2012 (WCSE) at Barcelina, Spain

World conference on Educational sciences2012 (WCSE) at Barcelina, Spain

วันที่ 31 ม.ค.- 8 ก.พ. 2555 ที่ผ่านมาคณาจารย์ ศิษย์เก่าและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 17 คน ได้เดินทางเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในงาน World conference on Educational sciences2012 ...

Outsite | Administrator | Saturday, 07 July 2007 | Hits:2926 | Be the first to comment!

Read more

ora-kku    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ทุนอุดหนุ่นทั่วไป   ทุนนักวิจัยใหม่   ทุนวิจัยสถาบัน