กรอกข้อมูลรายงานการประเมินตนเองผ่านระบบฐานข้อมูล CHE QA Online
ขอความอนุเคราะห์ให้หลักสูตรของท่านโปรดกรอกข้อมูลรายงานการประเมินตนเองในระบบฐานข้อมูล CHE QA Online ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ซึ่งท่านสามารถกรอกข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูล CHE QA Online ได้ที่  http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/  **** &...
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559 และทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 2560-2563 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ขอเรียนเชิญผู้บริหาร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559 และทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 2560-2563 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 59 เวลา 08.30 เป็นต้นไป ...
ขอเรียนเชิญคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ทุกท่านร่วมเสวนา
      ขอเรียนเชิญคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ทุกท่านร่วมเสวนา "แนวปฏิบัติในการกำกับติดตามคุณภาพหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2558" โดย คุณภาวนา กิตติวิมลชัย     นักวิเคราะห์นะโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มห...
ขอเชิญนักศึกษา ร่วมกันตอบแบบประเมินออนไลน์ เรื่องความพึงพอใจในการให้บริการของคณะศึกษาศาสตร์
เพื่อให้การบริการของคณะฯ มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของนักศึกษามากยิ่งขึ้น รวมทั้งสะท้อนปัญหา/ข้อเสนอแนะต่างๆ จึงขอเชิญนักศึกษาในทุกระดับ ทุกชั้นปี ร่วมกันตอบแบบประเมินออนไลน์ ที่นี่ คลิ๊ก http://goo.gl/forms/o4Z9eld6PN ...
อ่านทั้งหมด
ติดต่อ/สอบถาม
ผศ.ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง
Asst.Prof.Piyasak Pakkothanang
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
Deputy Dean for Planning Affairs

ปฏิทินกิจกรรม
สถิติการเข้าชม
เข้าชมวันนี้ 18
ออนไลน์ 1
ทั้งหมด 144,900
เข้าสู่ระบบ