คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ข่าวประชาสัมพันธ์
Ph.D. Program in Educational Administration, Faculty of Education, KKU. Welcome you to Workshop on “Research and Evaluation in Educational Administration”
คณาจารย์และนักศึกษา ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ร่วมนำเสนอผลงานการประชุมโครงการบริหารสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36
นักศึกษาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ " การประยุกต์ใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน"
ข่าวการศึกษา
+ นักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ภายใต้ชื่อ “ชุ่มฉ่ำชีวี สืบสานประเพณีม่วนซื่น สงกรานต์”  (53)
+ Khon Kaen University Delegates had visit the WSU reception in Toronto, Canada.  (50)
+ Head of Ph.D Program in Educational Administration, along with Ph.D Students in Educational Administration Program Cohort 15 as the representatives of Khon Kaen University attended Academic Visit at Université de Montréal.  (70)
+ WSU workshop 2019  (48)
+ บริหารสัมพันธ์ ณ เชียงใหม่  (46)
+ ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดระยอง  (46)
+ นิเทศการฝึกประสบการณ์เฟส 2 ณ สพม.25  (44)
+ สะท้อนผลการฝึกประสบการณ์1  (41)
+ นำเสนองานสัมมานาวิจัย  (36)
+ workshop 2018  (37)
+ สืบสานประเพณีไทย กราบขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ 8 เมษายน 2561  (42)
+ กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ป.เอกรุ่น ที่ 15 โดยพี่ๆ ป.เอกรุ่นที่ 14  (47)
+ นำเสนองานวิจัยเนื่องในงาน International Symposium College of Education - Washington State University  (45)
+ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารการศึกษาประเทศไทย 4.0   (270)
+ Prof. Dr. Michael S. Trevisan, Dean College of Education Washington State University, USA และ Dr. Paula Groves Price, และ Associate Dean for Diversity and International Programs เข้าคารวะ อธิการบ่ดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (218)
ประกาศ / ข่าวงานวิจัย / เสนอผลงาน / โครงการ
+ Ph.D. Program in Educational Administration, Faculty of Education, KKU. Welcome you to Workshop on “Research and Evaluation in Educational Administration”  (536)
+ คณาจารย์และนักศึกษา ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ร่วมนำเสนอผลงานการประชุมโครงการบริหารสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36  (865)
+ นักศึกษาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ " การประยุกต์ใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน"  (873)
+ นักศึกษาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการสถานศึกษาที่เป็นเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย   (855)
+ ขอแสดงความยินดีกับดุษฏีบัณฑิต บริหารการศึกษาทุกท่านเนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555  (769)
+ โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง ทิศทางใหม่การวิจัยและประเมินทางการศึกษา: การอภิมานเชิงชาติพันธุ์วรรณนา การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงผสมผสานและการประเมินแบบร่วมมือ   (783)
+ เชิญร่วมงานวิจัยด้านการศึกษาไทยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 36  (2425)
+ กำหนดการ งานรับนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 11 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2556   (632)
+ ปฐมนิเเทศก์นักศึกษาใหม่รุ่นที่ 11  (690)
+ การบรรยาย เรื่อง " ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประเด็นการวิจัยทางการบริหาร" โดย ดร.สมคิด สกุลถาปัตย์  (846)
+ การบรรยายทางวิชาการเรื่อ "การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาและเชิงผสมผสาน" วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2556  (918)
+ ปฏิทินการศึกษา 2013   (713)
+ โครงการและกำหนดเวลาการเสนองานวิชาการนานาชาติที่ มข.วิทยาเขตหนองคาย   (781)
+ นักศึกษาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10 ร่วมแสดงความยินดีกับดุษฏีบัณฑิตบริหารการศึกษา ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2556  (1830)
+ โครงการบริหารสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 “การบริหารการศึกษาในศตวรรษที่21”  (2013)
บทความและอื่นๆ
+ กำหนดการแสดงความชื่นชมยินดีกับดุษฏีบัณฑิต 2556  (938)