มีความรู้ใฝ่รู้พัฒนา | สร้างสรรค์และจรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการวัดและประเมินผล

แนะนำหลักสูตร

ชื่อปริญญา
หน่วยงานรับผิดชอบ
หลักการและเหตุผล
ปรัชญา
วัตถุประสงค์
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
การคัดเลือก
ระบบการศึกษา
ระยะเวลาศึกษา

เว็บที่น่าสนใจ

ภาพกิจกรรม

ฝึกงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา
   ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1
   (12-16 กุมภาพันธ์ 2550์)
ฝึกงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา
   ณ ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   (9 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2550์)
ฝึกงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา
    ณ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
   (องค์การมหาชน)
   (12-23 มีนาคม 2550์)

นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา

         
        ประสงค์  ต่อโชติ
           Webbord
         
      พงษ์พิชิต  พรมสิทธิ์ิ
           Webbord
         
    รุ่งนภา  แสนอำนวยผล
           Webbord
         
       กุลภัสสร   มะเสนาิ
           Webbord

บทความทางวิชาการ

มโนทัศน์เบื้องต้นของการวิจัย (รศ.ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์)
การกำหนดขนาดของตัวอย่างเพื่อทำการวิจัย (รศ.ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์)
การวิจัยเชิงบรรยายและการวิจัยเชิงทดลอง (รศ.ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (รศ.ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์)
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการวิจัยทางการศึกษา
   (รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์)

การวิจัยเชิงคุณภาพ (รศ.ดร.จริยา  เสถบุตร)
การวิจัยเชิงปริมาณ (รศ.ดร.จริยา  เสถบุตร)
การประยุกต์วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเมทริกซ์พหุคูณ
   ในการเปรียบเทียบรายคู่ (รศ.ดร.งามนิตย์  ธาตุทอง)

ขนาดของตัวอย่างที่พอเหมาะสำหรับการทดสอบสมมติฐาน
   เกี่ยวกับความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
   (รศ.ดร.งามนิตย์  ธาตุทอง)

การวัดผลในชั้นเรียน : รูปแบบที่ควรเปลี่ยน (รศ.ดร.ยาใจ  พงษ์บริบูรณ์)

Journal of Educational Measurement

An Adaptive Testing Strategy for Achievement Test
   Batteries Latent Trait Theory. (ฺBrow, J.M. and Weiss,D.J.)

Techniical  Guideline for Assessing Computerized
   Adaptive Testing. (Green, B,F, and Other.)

Simulation studies of two - stage ability testing.
   (ฺBet, N.E and Weiss,D.J.)

Latent Trait Model and Their Use in the Analysis of
   Educational Test Data. (Hambleton, R.K. and Cook,L.L.)

An Overview of Tailored Testing. (Oliver,P.)
Tailored Testing: A Succesful Application of Latent Trait Theory.
   (Urry, V.W.
)
A Simulation Study of Strapdative Ability Testing.
   (
Vale, C.D. and Weiss, D.J.)
Application of Computerized Adaptive Testing. (Weiss, D.J.)
Application of Computerized Adaptive Testing of Educational
   Problems. (Weiss, D.J. and Kingsbury, G.G.)

แนะนำคณาจารย์

รศ.ดร.งามนิตย์  ธาตุทอง
รศ.ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์
รศ.ประภาพร  ศรีตระกูล
อ.ปรีชา  เครือวรรณ
อ.สมพงษ์  พันธุรัตน์เว็บทางการวัดผล

ห้องสมุด Digital
รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
พจนานุกรมออนไลน์
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
ข่าวสารน่ารู้ จาก Nectec
คุณครู.คอม
วิชาการ.คอม
บ้านไทยกูดวิว
วัดผล.คอม
คนไทย.คอม
กระดานดำออนไลน์
โฮมเพจ ด.เด็ก
SRITHAI.COM
VIBOON.COM
EDUZONE.COM
รู้ไวเรื่อง IT ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.

 

Webmater
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น