ระบบจัดการข่าว
Exhibitions
  การสอนภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาญี่ปุ่น
คอมพิวเตอร์ศึกษา
วิทยาศาสตรศึกษา
คณิตศาสตรศึกษา
การสอนภาษาไทย
สังคมศึกษา
ศิลปศึกษา  
พลศึกษา
 

การบริหารจัดการศึกษาและสุขภาพเพื่อการพัฒนาชุมชน   
การให้คำปรึกษาและแนะแนว
การวัดประเมินผลและประเมินผลการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
หลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ
การบริหารการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
คณิตศาสตรศึกษา
พลศึกษา
สังคมศึกษา  
จิตวิทยาการศึกษา
สิ่งแวดล้อมศึกษา
วิทยาศาสตรศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา