ED KKU Highlights

นวัตกรรมการเรียนการสอน คือ สิ่งที่นำเข้ามาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาจมีผู้คิดค้นไว้ก่อนแล้วหรือคิดขึ้นใหม่ มักจะเป็นแนวคิดหรือวิธีการ เช่น รูปแบบ การสอน หรือสื่อการเรียนการสอน

 

...

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร จัดประชุมชี้แจ้งการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปังบประมาณ 2563 ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้เข้าร่วมเป็นหัวหน้าสาขาวิชา ประธานหลักสูตร และคณาจารย์ ของคณ

...

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทยตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทระดับอุดมศึกษาและปวส. ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

...

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2562 ที่ผ่านมา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ(วีดีทัศ)

...

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 บุคคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกันจัดกิจกรรม big cleaning day และ กิจกรรม Green ED โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดและ นายทองสุข ศีรี ผู้อำนวยการหองบริหารงานคณะศ

...

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จารุณ ซามาตย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น "รองศาสตราจารย์" ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562

...

เนื่องในโอกาส รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ ได้เข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่  11-18 มิถุนายน 2562 ได้มีผู้แทน คณะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมมอบแจกันดอกไม้ ของที่ระลึก เพื่อความแสดงความยินดีกับการเข้ารับตำ

...

ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การเสริมสร้าง mindset เพื่องานการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับผู้เรียนยุคดิจิทัล และการออกแบบและพั

...

วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.ศราวุธ  จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ พร้อม ทีมงาน อาจารย์ปิลันธนา  ศุภดล และ อาจารย์เพ็ญนภา  คำแพง บริการวิชาการ เป็นวิทยากรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อส

...

คณะศึกษาศาสตร์ลงพื้นที่จัดบริการวิชาการแก่สังคมแก่ข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1-4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ศรีสะเกษ เมื่อ 21-22 มิ.ย. 6

...

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรผศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ พร้อมทั้งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับเชิญจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.) กองท

 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

การเปลี่ยนแปลงการศึกษาเพื่อสังคมที่มีคุณภาพคณะชั้นนำในการผลิตครูมืออาชีพและสร้างนวัตกรรมการศึกษาด้วยงานวิจัย เพื่อขับนวัตกรรมการเรียนการสอน

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ

       การเปลี่ยนแปลงการศึกษาเพื่อสังคมที่มีคุณภาพ คณะชั้นนำในการผลิตครูมืออาชีพและสร้างนวัตกรรมการศึกษาด้วยงานวิจัย เพื่อขับนวัตกรรมการเรียนการสอน คือ สิ่งที่นำเข้ามาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาจมีผู้คิดค้นไว้ก่อนแล้วหรือคิดขึ้นใหม่ มักจะเป็นแนวคิดหรือวิธีการ เช่น รูปแบบ การสอน หรือสื่อการเรียนการสอน การวิจัยย่อมปรากฏผลทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ แต่จะมีประโยชน์มากหรือน้อยย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะข้อมูล วิธีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการให้ความหมายข้อมูลว่ามีความเชื่อถือและเที่ยงตรงได้หรือไม่เพียงใด ถ้าข้อมูลเป็นเท็จก็จะกลับเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการนำผลไปใช้ แต่อย่างไรก็ตามงานวิจัยที่ดีย่อมมีคุณประโยชน์

เรียนรู้เพิ่มเติม

...

 

ED KKU Life

ความสุขคือการได้ใช้ชีวิตที่สนุกสนาน ได้ทำงานที่ตนเองชอบ ได้ใช้ความสามารถเพื่อก่อให้เกิดผลที่ไม่ใช่แค่ประโยชน์ส่วนตน แต่เป็นบางอย่างที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเรา เช่น ทำประโยชน์เพื่อสังคม

 

...
...
...
...
...

 

ED KKU Social

"ครูมืออาชีพ" การปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นการสร้างคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นเรื่อง ที่เกิดจากภายใน "จิตสาธารณะ" เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกให้คนรู้จักเสียสละ ร่วมแรง ร่วมใจ มีความร่วมมือในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพ ชีวิต เพื่อเป็นหลักการในการดำเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม

 

...
Research

ความสุขในวิชาชีพ คือ การได้มีโอกาสเห็นความก้าวหน้าและพัฒนาการทางวิชาชีพของลูกศิษย์ตั้งแต่จุดเริ่มต้น และความภาคภูมิใจในหน้าที่ คือ การได้ร่วมงานเพื่อร่วมแรงร่วมใจกับลูกศิษย์ในโครงการ KKU Smart Learning Academy เพื่อเป็นกลไกเดียวกันในการยกระดับและพัฒนาการศึกษาของบ้านเราครับ

...
Educational Ppark

โครงการ KKU Smart Learning Academy เรามาเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆให้กับครูเกี่ยวกับ Design thinking for education ซึ่งเป็นอีกแนวคิดส่วนหนึ่งที่ทางโครงการได้นำมาใช้ในการพัฒนานวัตกรรมฯ โดยได้เชิญหัวหน้าทีมนวัตกรรมทุกท่านร่วมเสวนา เพื่อบอกเล่าเรื่องราว แลกเปลี่ยนกับคุณครู สร้างเป็น PLC ของ Smart teacher สุดท้ายจบด้วยการย้ำถึงเป้าหมายร่วมกันและการส่งพลังใจให้กันและกันทั้งคุณครู ศึกษานิเทศ และทีมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการทำงานเพื่อสร้างสรรค์เด็กไทยยุคใหม่

...
Thought Leadership

ความสุขในวิชาชีพ คือ การได้มีโอกาสเห็นความก้าวหน้าและพัฒนาการทางวิชาชีพของลูกศิษย์ตั้งแต่จุดเริ่มต้น และความภาคภูมิใจในหน้าที่ คือ การได้ร่วมงานเพื่อร่วมแรงร่วมใจกับลูกศิษย์ในโครงการ KKU Smart Learning Academy เพื่อเป็นกลไกเดียวกันในการยกระดับและพัฒนาการศึกษาของบ้านเราครับ

...
Demonstration School

โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การดูแลของคณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อให้เป็นสถานฝึกปฏิบัติการทางการศึกษา และเป็นสถานที่ฝึกการปฏิบัติงานของคณะศึกษาศาสตร์ก่อนที่นิสิตนักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา