งานบริการวิชาการ


1. แบบฟอร์ม หนังสือแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ onlineระดับ ป. ตรี
2. แบบฟอร์ม ทดลองใช้เครื่องมือ/เก็บข้อมูล/สังเกตการสอน onlineระดับ ป. ตรี
3. ฟอร์ม ศษ.บว. 01 online [คู่มือการใช้งาน]
4. ฟอร์ม ศษ.บว. 02 online [คู่มือการใช้งาน]
5. วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
6. รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ/ ผู้เชียวชาญเฉพาะ ระดับปริญญาโท [ระเบียบข้อบังคับ พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป]
7. รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ/ ผู้เชียวชาญเฉพาะ ระดับปริญญาเอก [ระเบียบข้อบังคับ พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป]
8. ขอสำเร็จการศึกษา
9. แบบฟอร์มปริญญาตรี
10. แบบฟอร์มบัณฑิตศึกษา
11. แบบฟอร์มหลักสูตร
12. UPLOAD KSP ของคุรุสภา
13. แบบฟอร์มบริการอื่นๆ