คำสั่ง/ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


  การบริหารจัดการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2562
  แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยภายในงานต่างๆ กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  แต่งตั้งผู้รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองคณบดีแต่ละฝ่าย คณะศึกษาศาสตร์
  แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและนานาชาติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  แต่งตั้งคณะกรรมการแผนและบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  กำหนดรหัสหนังสือคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  กำหนดรหัสหนังสือประจำส่วนงาน หน่วยงานภายใต้ส่วนงาน และแนวปฏิบัติการรับ-ส่งหนังสือ เอกสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)
  การบริหารจัดการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2562
  กำหนดรหัสหนังสือประจำส่วนงาน หน่วยงานภายใต้ส่วนงาน และแนวปฏิบัติการรับ-ส่งหนังสือ เอกสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ และแนวทางการติดตาม ภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งวิชาการ
  แต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์
  แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์
  แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะศึกษาศาสตร์
  ให้คณาจารย์สังกัดสาขาวิชาในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ข้อบังคับ/ประกาศ การเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558