คำสั่ง/ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


  กำหนดรหัสหนังสือคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  กำหนดรหัสหนังสือประจำส่วนงาน หน่วยงานภายใต้ส่วนงาน และแนวปฏิบัติการรับ-ส่งหนังสือ เอกสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)
  การบริหารจัดการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2562
  กำหนดรหัสหนังสือประจำส่วนงาน หน่วยงานภายใต้ส่วนงาน และแนวปฏิบัติการรับ-ส่งหนังสือ เอกสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ และแนวทางการติดตาม ภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งวิชาการ
  แต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์
  แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์
  แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะศึกษาศาสตร์