คำสั่ง/ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


  แต่งตั้งผู้รักษาการแทนในตำแหน่งหัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์
  แต่งตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  แต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายต่างๆ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  แต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  แต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
  อนุมัติให้ลาออกจากตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
  อนุมัติให้ลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์
  แต่งตั้งคณะกรรมการประจำ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  แต่งตั้งหัวหน้างาน กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงาน คณะศึกษาศาสตร์
  แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์
  แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองคณบดีแต่ละฝ่าย คณะศึกษาศาสตร์
  แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ-คณะศึกษาศาสตร์
  แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้ากลุ้มวิชาต่างๆ คณะศึกษาศาสตร์
  อนุมัติให้ลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์
  แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์
  แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มวิชาต่างๆ คณะศึกษาศาสตร์
  แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าต่างๆ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์
  แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ คณะศึกษาศาสตร์
  แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มวิชาต่างๆ คณะศึกษาศาสตร์
  แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์
  แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศการคลังและพัสดุ คณะศึกษาศาสตร์
  แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์
  แต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์
  แต่งตั้งรองหัวหน้ากลุ่มและเลขานุการกลุ่มวิชาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
  แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาต่าง ๆ คณะศึกษาศาสตร์
  แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
  แต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายต่างๆ คณะศึกษาศาสตร์
  แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์
  มอบอำนาจการให้ปฎิบัติการแทน
  แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์
  แต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  แต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  แต่งตั้งแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ คณะศึกษาศาสตร์
  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองคณบดีแต่ละฝ่าย คณะศึกษาศาสตร์
  แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนคณบดี คณะศึกษาศาสตร์
  แต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายต่างๆ คณะศึกษาศาสตร์
  แต่งตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
  แต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์
  อนุมัติให้ลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์
  แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์
  แต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศึกษาศาสตร์
  แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์
  แต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายต่างๆ คณะศึกษาศาสตร์
  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศึกษาศาสตร์
  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองคณบดีแต่ละฝ่าย คณะศึกษาศาสตร์
  แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร
  แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์
  แต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์
  แต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  แต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  แต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์
  แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มวิชา
  แต่งตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
  แต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายต่างๆ คณะศึกษาศาสตร์
  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองคณบดีแต่ละฝ่าย คณะศึกษาศาสตร์
  แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนคณบดี คณะศึกษาศาสตร์
  แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
  แต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  แต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  การบริหารจัดการคณะ