ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1507(ชั้น 5)

โพสเมื่อ : 16/11/20 - 14:22  เปิดอ่าน 72 อ่านแล้ว
นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล


      

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีกำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย  ปีการศึกษา 2563  ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ห้องประชุม 1507(ชั้น 5) คณะศึกษาศาสตร์ มข.

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าศึกษาสามารถวางแผนทางการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด ภายใต้ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ ทางการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น กำกับคุณภาพโดยบัณฑิตวิทยาลัย มข.  และเพื่อพบปะคณะผู้บริหาร คณาจารย์ประจำหลักสูตร  "ตามกำหนดการปฐมนิเทศไฟล์แนบท้าย"  

-------------------------------------------------------------------------------------------

13.00-13.10 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมปฐมนิเทศ และดาวน์โหลดเอกสารปฐมนิเทศ https://ednet.kku.ac.th/picture/ed201037.pdf

13.10-13.20 น. ชมวีดิทัศน์แนะนำคณะศึกษาศาสตร์

13.20-13.40 น. พิธีเปิด  กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และแนะนำคณาจารย์ โดย  รศ.ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ   คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

13.40-14.0น. บรรยายหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอน การบริการด้านการศึกษา”  โดย  รศ.ดร.จารุณี  ซามาตย์    รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

14.00-14.1น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.15-16.00 น. พบคณาจารย์ประจำหลักสูตรที่เข้าศึกษา  ดังนี้  

                     - ปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ณ ห้อง 1414 (ชั้น 4)

 

                     - ปริญญาโท   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ณ ห้อง 1515 (ชั้น 5) 

------------ หมายเหตุ ------------------------------------------------------------------------

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิค 19 จึงขอให้ผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทุกท่านใส่ Mask ระหว่างอยู่ในห้องประชุม และเว้นระยะห่าง เพื่อความปลอดภัย 

------------ ข่าวสารการปฐมนิเทศจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น----------

บัณฑิตวิทยาลัย มีกำหนดการจัดปฐมนิเทศ  (ทางออนไลน์)   ในวันที่ 7 ธ.ค. 2563  เวลา 08.30-12.00น. สามารถติดตามเพื่อเข้าร่วมการปฐมนิเทศ ได้ที่  https://app.gs.kku.ac.th/gs/th 


1. กำหนดการปฐมนิเทศ
2. 1 เอกสารการปฐมนิเทศ (ส่วนปก)
3. 2 เอกสารการปฐมนิเทศ (ส่วนที่ 1)
4. 3 เอกสารการปฐมนิเทศ (ส่วนหลักสูตร)

 

 

    ดูทั้งหมด