แจ้งกำหนดการสอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

โพสเมื่อ : 5/10/20 - 13:04  เปิดอ่าน 194 อ่านแล้ว
นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล


      

กำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   คณะศึกษาศาสตร์   ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563   

1  สอบคัดเลือก (ข้อเขียน)   วันเสาร์ที่   10  ตุลาคม   2563   สถานที่สอบ  1415    เวลา  : 09.00-12.00 น.  วิชา : วิชาเฉพาะสาขา               ตามไฟล์แนบท้าย 

2. ผู้ที่ผ่านข้อเขียนมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์   รายชื่อตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  โดยมีกำหนดการสอบสัมภาษณ์  

    ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563  รายงานตัวเข้าสอบฯ เวลา 08.30 น. และ เริ่มสอบสัมภาษณ์   เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป                    

    (ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จัดส่งเอกสารประกอบการรายงานตัวเข้าสอบ ตามที่สาขาวิชากำหนด ดังนี้

       - ป.เอก  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา     ส่งเค้าโครงวิจัย 1 เรื่อง   จำนวน 7 ชุด   และ หนังสือรับรองประสบการณ์    ตามข้อกำหนดของหลักสูตร    

       - ป.โท  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบทางด้านการศึกษา (ถ้ามี)  หลักฐานการมีวุฒิทางด้านการศึกษา หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู ให้นำใบแสดงผลการศึกษา  (Transcript ป.บัณฑิต)  มาแสดงต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ด้วย เพื่อขอยกเว้นการเรียนวิชาปรับพื้นฐานตามที่หลักสูตรกำหนด1. ไฟล์เอกสารแบบ 1

 

 

    ดูทั้งหมด