กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มข. ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (17 ก.ค.63 เวลา 13.00-16.30 น.)

โพสเมื่อ : 15/07/20 - 09:14  เปิดอ่าน 607 อ่านแล้ว
นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล


      

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2563 

ในวันศุกร์ที่  17  กรกฎาคม  2563   เวลา 13.00-16.30 น.  ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกลุ (ชั้น 2) คณะศึกษาศาสตร์ มข.

 -----------------------------

13.00-13.10  น.     ลงทะเบียนเข้าร่วมโดยสแกน QR Code (ไฟล์แนบท้าย)  และดาวน์โหลดเอกสารปฐมนิเทศ

13.10-13.20  น.       ชมวีดิทัศน์แนะนำคณะศึกษาศาสตร์

13.20-13.40  น.       พิธีเปิด  กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และแนะนำคณาจารย์

                           โดย    รศ.ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ   คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

13.40-14.0น.       บรรยายหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอน การบริการด้านการศึกษา” 

                           โดย     รศ.ดร.จารุณี  ซามาตย์    รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

14.00-14.30   น.      บรรยายหัวข้อ “การทำวิจัยเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ด้านการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา”

                        โดย    ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์

14.30-14.45  น.       รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.45-16.30  น.     พบคณาจารย์ประจำหลักสูตรที่เข้าศึกษา ตามห้องต่างๆ รายละเอียดตามไฟล์แนบท้าย

 

 

หมายเหตุ 

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิค 19 จึงขอให้ผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทุกท่านใส่ Mask ระหว่างอยู่ในห้องประชุม และเว้นระยะห่าง เพื่อความปลอดภัย 

 

 
      

 

 

ทั้งนี้ ทางบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีกำหนดการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่   ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563  วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563  เวลา 08.00-11.00 น.  ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก    ราายละเอียดดูได้ที่  เว็บไซค์ 

https://app.gs.kku.ac.th/eoffice/files/admissionsetup/34fd7-631.pdf

 


1. กำหนดกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ คณะ
2. กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัย
3. เอกสารประกอบปฐมนิเทศ

 

 

    ดูทั้งหมด