ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเตรียมพร้อมก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

โพสเมื่อ : 8/06/20 - 17:01  เปิดอ่าน 218 อ่านแล้ว
webmaster

...

      

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเตรียมพร้อมก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การปฐมนิเทศและสัมมนาฯ แบบ Online ภายใต้สถานะการ Covid-19

ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัด “ปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา” ระดับปริญญาตรี และ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563 และจัด “สัมมนาอาจารย์นิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ประสานงานประจำสถานศึกษาและ ครูพี่เลี้ยงสถานศึกษาเครือข่ายร่วมผลิตบัณฑิต” 


...

      

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนส่งนักศึกษาวิชาชีพครูออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศและสัมมนาฯ แบบ Online ภายใต้สถานะการ Covid-19

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักเลขาธิการคุรุสภา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “แนวปฏิบัติการส่งเสริมกระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-PLC)” โดยในปีการศึกษา 2563 นี้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ส่งนักศึกษาฝึกประการณ์ในสถานศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี และ ระดับปริญญาโท ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไปยังโรงเรียนในเครือข่ายร่วมผลิตบัณฑิตทั่วทุกภาคในประเทศจำนวน 493 คน


...
...
...
...
...
...
...
...
...

 

 

    ดูทั้งหมด