คณะศึกษาศาสตร์ Kick off กิจกรรม Edu Digital Thinker for Kids

โพสเมื่อ : 5/03/20 - 13:45  เปิดอ่าน 205 อ่านแล้ว
นายวทัญญู เชื่อมไธสง

...

      

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัวกิจกรรม “Edu Digtal Thinker” สร้างนักคิดผู้นำแห่งยุคดิจิทัล เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ


...

      

นำโดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ ผศ.ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม อาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา และนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ซึ่งกิจกรรม “Edu Digtal Thinker” มีเป้าหมายเพื่อเตรียมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้พร้อมกับโลกยุคดิจิทัลที่มนุษย์และปัญญาประดิษฐ์ต้องอยู่ร่วมกัน 

กิจกรรมนี้ถือเป็นหนึ่งในโครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การสร้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นต้นแบบของการสร้างคนรุ่นใหม่ที่เป็นนักนวัตกรรม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีปรัชญาว่าเราต้องจัดหลักสูตรและกิจกรรมเสริมผู้เรียนให้สามารถทำงานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างมีสมดุลยภาพ Edu Digital Thinker for Kids ประกอบไปด้วย 3 ฐาน คือ (1) Thinking about AI (2) Unplugs AI และ (3) Robot & AI ในแต่ละฐานจะออกแบบภารกิจที่ใช้ทั้งสติปัญญาของมนุษย์ เช่น การคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงคำนวณ และการคิดเชิงการออกแบบ เป็นต้น นอกจากนั้นยังผนวกทักษะสำคัญของความเป็นมนุษย์ที่ปัญญาประดิษฐ์ไม่มี เช่น สุนทรียะ ศิลปะ การออกแบบ ดนตรี และความเป็นผู้นำ เป็นต้น นอกจากนี้ในแต่ละฐานยังฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการคิดของปัญญาประดิษฐ์ผ่านเครื่องมือในยุคดิจิทัล รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ กล่าวว่า “หากกิจกรรมนี้ได้รับผลการประเมินและเสียงตอบรับที่ดี จะขยายผลไปสู่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกระดับ ตลอดจนโรงเรียนทั่วประเทศที่สนใจทางด้านนี้”


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

        

 

 

    ดูทั้งหมด